0%
Diễn Đàn forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Giao Lưu - Kết Nối Online


Go downMessage [Page 1 of 1]

FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

Bạn Chèn Vào : ACP => Display => Generalities

Code:
    <!-- Begin -->
           
              <style
    type="text/css">
              * html div#fl813691 {position:
    absolute; overflow:hidden;
           
    top:expression(eval(document.compatMode &&
           
    document.compatMode=='CSS1Compat') ?
           
    documentElement.scrollTop
           
    +(documentElement.clientHeight-this.clientHeight)
              :
    document.body.scrollTop
           
    +(document.body.clientHeight-this.clientHeight));}
           
    #fl813691{font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; color:#666;
    position:fixed; _position: absolute; right:0; bottom:0; height:150px; }
   
            #eb951855{ width:310px; padding-right:7px;
    background:url(http://phim07.com/ads/right.gif) no-repeat right top;}
   
            #cob263512{background:url(http://phim07.com/ads/left.gif)
    no-repeat left top; height:150px; padding-left:7px;}
           
    #coh963846{color:#690;display:block; height:20px; line-height:20px;
    font-size:11px; width:310px;}
              #coh963846
    a{color:#690;text-decoration:none;}
              #coc67178{float:right;
    padding:0; margin:0; list-style:none; overflow:hidden; height:15px;}
   
                      #coc67178 li{display:inline;}
                   
    #coc67178 li a{background-image:url(http://phim07.com/ads/button.gif);
    background-repeat:no-repeat; width:30px; height:0; padding-top:15px;
    overflow:hidden; float:left;}
                          #coc67178 li
    a.close{background-position: 0 0;}
                          #coc67178 li
    a.close:hover{background-position: 0 -15px;}
                       
    #coc67178 li a.min{background-position: -30px 0;}
                   
      #coc67178 li a.min:hover{background-position: -30px -15px;}
       
                  #coc67178 li a.max{background-position: -60px 0;}
     
                    #coc67178 li a.max:hover{background-position: -60px
    -15px;}
              #co453569{display:block; margin:0; padding:0;
    height:123px;  border-style:solid; border-width:1px; border-color:#111
    #999 #999 #111; line-height:1.6em; overflow:hidden;}
           
    </style>
              <div id="fl813691" style="height:
    152px;">
                <div id="eb951855">
             
    <div id="cob263512">
           
                    <div
    id="coh963846">
                      <ul id="coc67178">
   
                      <li id="pf204652hide"><a class="min"
    href="javascript:pf204652clickhide();" title="Ẩn đi">

         
                Ẩn</a></li>
                          <li
    id="pf204652show" style="display: none;"><a class="max"
    href="javascript:pf204652clickshow();" title="Hiện lại">

     
                    Xem </a></li>
                       
   
                      </ul>
                      Nghe Nhạc Online
   
                  </div>
           
                    <div
    id="co453569">
           

        <!-- code
    ads -->

      Chèn Code Gì Vào Đây Cũng Được ( Phải Kích Thước 300,150 )

     
    <!-- code ads -->

                 
                 
   
                  </div>
             
    </div></div></div>
              <script>
     
        pf204652bottomLayer = document.getElementById('fl813691');
     
        var pf204652IntervalId = 0;
              var pf204652maxHeight =
    150;//Chieu cao khung quang cao
              var pf204652minHeight = 20;
   
            var pf204652curHeight = 0;
              function pf204652show(
    ){
                pf204652curHeight += 2;
                if
    (pf204652curHeight > pf204652maxHeight){
             
    clearInterval ( pf204652IntervalId );
                }
             
    pf204652bottomLayer.style.height = pf204652curHeight+'px';
              }
   
            function pf204652hide( ){
                pf204652curHeight -=
    3;
                if (pf204652curHeight < pf204652minHeight){
     
            clearInterval ( pf204652IntervalId );
                }
       
        pf204652bottomLayer.style.height = pf204652curHeight+'px';
     
        }
              pf204652IntervalId = setInterval ( 'pf204652show()',
    5 );
              function pf204652clickhide(){
             
    document.getElementById('pf204652hide').style.display='none';
       
          document.getElementById('pf204652show').style.display='inline';
   
                pf204652IntervalId = setInterval ( 'pf204652hide()', 5 );
   
            }
              function pf204652clickshow(){
             
    document.getElementById('pf204652hide').style.display='inline';
     
            document.getElementById('pf204652show').style.display='none';
   
                pf204652IntervalId = setInterval ( 'pf204652show()', 5 );
   
            }
              function pf204652clickclose(){
             
    document.body.style.marginBottom = '0px';
             
    pf204652bottomLayer.style.display = 'none';
              }
           
    </script>
        <!-- End -->

https://diendan.forumotion.org
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ