0%
Diễn Đàn forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Giao Lưu - Kết Nối Online


Go to page : 1, 2  Next

Go downMessage [Page 1 of 2]

FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

skin rip by dangvietpy
overall_header :hie:
https://diendan.forumotion.org
Thích 0Báo xấu 0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

Trả lời nhanh
FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

index_body
Code:
    {JAVASCRIPT}
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <div id="pun-visit" class="clearfix">
      <ul>
            <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
            <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
          <li><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a></li>
          <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></li>
      </ul>
      <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <div id="pun-visit">
      <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_out -->

    <!-- BEGIN message_admin_index -->
    <div class="main">
      <!-- BEGIN message_admin_titre -->
      <div class="main-head">
          <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
      </div>
      <!-- END message_admin_titre -->

      <!-- BEGIN message_admin_txt -->
      <div id="pun-announcement">
          <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
      </div>
      <!-- END message_admin_txt -->
    </div>
    <!-- END message_admin_index -->

    <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
    <div class="main">
    <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
      <div class="user_login_form main-box center">
          <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label> 
          <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label> 
          <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> 
          {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
          <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
          <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
          <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
          <!-- END switch_fb_connect -->
      </div>
    </form>
    </div>
    <!-- END switch_user_login_form_header -->

    {CHATBOX_TOP}
    <div class="main paged" style="float: left; width: 896px; padding-right: 5px;">
   
    {BOARD_INDEX}
      </div>
            <div style="float: left; width:250px;">
           
      <div class="module main" style="margin-top: 4em! important;">
            <div class="main-head">
                <div class="h3">Hòm thư cá nhân</div>
            </div>
            <div class="main-content">
                <p>
                    <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_inbox.png" />
                    <a href="/privmsg?folder=inbox"> Hộp thư đến</a>
                </p>
                <p>
                    <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_sentbox.png" />
                    <a href="/privmsg?folder=sentbox"> Hộp thư đi</a>
                </p>
                <p>
                    <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_outbox.png" />
                    <a href="/privmsg?folder=outbox"> Thư đã gửi</a>
                </p>
                <p>
                    <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_savebox.png" />
                    <a href="/privmsg?folder=savebox"> Hộp lưu trữ</a>
                </p>
            </div>
        </div>
        <div class="module main" style="margin-top: 1em! important;">
            <div class="main-head">
                <div class="h3">Tùy chỉnh</div>
            </div>
            <div class="main-content">
                <p>
                    <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/user10.png" />
                    <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=informations"> Thông tin cá nhân</a>
                </p>
                <p>
                    <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/cog10.png" />
                    <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=preferences"> Quyền riêng tư</a>
                </p>
                <p>
                    <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/image10.png" />
                    <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars"> Ảnh đại diện</a>
                </p>
                <p>
                    <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/text_s10.png" />
                    <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=signature"> Tạo chữ ký</a>
                </p>
            </div>
        </div>
        <div class="module main" style="margin-top: 1em! important;">
            <div class="main-head">
                <div class="h3">Khác</div>
            </div>
            <div class="main-content">
                <p>
                    <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/user-g10.png" />
                    <a href="/groups"> Hội nhóm diễn đàn</a>
                </p>
                <p>
                    <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/group10.png" />
                    <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=friendsfoes"> Danh sách bạn bè</a>
                </p>
                <p>
                    <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/facebo10.jpg" />
                    <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=facebook"> Kết nối facebook</a>
                </p>
                <p>
                    <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/eye10.png" />
                    <a href="/search?search_id=watchsearch"> Theo dõi bài viết</a>
                </p>
                <p>
                    <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/heart10.png" />
                    <a href="/search?search_id=favouritesearch"> Bài viết ưa thích</a>
                </p>
                <p>
                    <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/page_e10.png" />
                    <a href="/search?search_id=draftsearch"> Dự thảo</a>
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>
      </form>

    </div>


     
         
    <div class="main paged" style="float: left;  padding-right: 5px; width: 100%;">
    <!-- BEGIN disable_viewonline -->
    <div id="pun-info" class="main">
      <div class="main-content">
          <div id="stats">
            <p class="right">{TOTAL_POSTS}</p>
            <p>{TOTAL_USERS}</p>
            <p>{NEWEST_USER}</p>
          </div>
          <div id="onlinelist">
            <img src="{L_ONLINE_IMG}" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" />
            <p class="right">
                <!-- BEGIN switch_viewonline_link -->
                <a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow">{L_WHO_IS_ONLINE}</a>
                <!-- END switch_viewonline_link -->
                <!-- BEGIN switch_viewonline_nolink -->
                {L_WHO_IS_ONLINE}
                <!-- END switch_viewonline_nolink -->
            </p>
            <p>{TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
            {RECORD_USERS}

            <br />
            {LOGGED_IN_USER_LIST}

            {L_ONLINE_USERS}
            {L_CONNECTED_MEMBERS}<br />
            {L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</p>
            <div class="clear"></div>

            <p>{LEGEND} : {GROUP_LEGEND}</p>

          </div>
          <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
          <div id="onlinechat">
            <p class="page-bottom">
            {TOTAL_CHATTERS_ONLINE} :
            {CHATTERS_LIST}<br />
            <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
                <div id="chatbox_popup"></div>
                <script type="text/javascript">
                  insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
                </script>
            <!-- END switch_chatbox_popup -->
            </p>
          </div>
          <!-- END switch_chatbox_activate -->
      </div>
    </div>
    <!-- END disable_viewonline -->

    <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
    <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
      <div class="user_login_form main-box center">
          <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label> 
          <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label> 
          <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> 
          {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
          <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
          <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
          <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
          <!-- END switch_fb_connect -->
      </div>
    </form>
    <!-- END switch_user_login_form_footer -->

    {CHATBOX_BOTTOM}

    <!-- BEGIN switch_legend -->
    <ul id="pun-legend">
      <li>
          <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /> {L_NEW_POSTS}
          <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /> {L_NO_NEW_POSTS}
          <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /> {L_FORUM_LOCKED}
      </li>
    </ul>
    <!-- END switch_legend -->

    {AUTO_DST}

    <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
    <div id="fb-root"></div>
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    FB.init({
      appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
        status: true,
        cookie: true,
        xfbml: true,
      oauth: true
    });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_fb_index_login -->

CSS :
Code:
    #outer-wrapper {
        margin: 0;
      }
    #wrapper {
      max-width:1200px;
      width:98%;
      margin:auto;
      background:#fff none  ;
    }
    ol, ul, .star ul, .star li {
    list-style: none;
    }
    a:link, a:visited {
    text-decoration: none;
    }
    body {
    line-height: 1;
    background: #E3E3E3 url("http://www.vbulletin.com/vb5demo/core/images/css/bckg_page.png") repeat 0 0;
    color: #252C2F;
    font: 13px/1.231 Helvetica,Arial,Verdana,sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 0;
    }
    body .textbox {
      height:18px;
      padding:3px 8px;
      border:1px solid #C8CCCE;
      background:#FFF;
      font:inherit;
      -moz-border-radius:3px;
      -webkit-border-radius:3px;
      border-radius:3px;
    }
    body textarea.textbox {
      padding:8px;
    }
    body textarea.textbox,
    body.edit-mode #edit-page-dropdown textarea.textbox,
    body.edit-mode .sb-dialog textarea.textbox {
      height:auto;
    }
    #header-axd {
      height:auto;
      position:relative;
      background:#FFF;
    }
    #header-axd.axdnum_1 .axd-container_header2 {
      display: none;
    }
    #header-axd.axdnum_2 .axd-container {
      width: 50%;
      float: left;
      -webkit-box-sizing: border-box; /* Safari/Chrome, other WebKit */
      -moz-box-sizing: border-box;  /* Firefox, other Gecko */
      box-sizing: border-box;      /* Opera/IE 8+ */
    }
    #header-axd.axdnum_2 .axd-container_header2 {
      display: block;
    }
    .axd_first-post, .axd_last-post {
      float: right;
    }
    .view-mode .canvas-layout-container .canvas-widget.axd-widget {
      border: none;
      padding: 0;
    }
    #header {
      background:#E3E3E3 url("http://www.vbulletin.com/vb5demo/core/images/css/bckg_page.png") repeat 0 0;
      color: #F1F1F1;
      width:100%;
      min-height:104px;
      display:table;
      clear: both;
    }
    #header .header-cell {
      display:table-cell;
      vertical-align:middle;
      min-width:350px;
      width:30%;
    }
    #header .site-logo {
      padding: 22px 10px 26px;
      background:transparent;
      min-width:90px;
      max-width:320px;
      position:relative;
    }
    #header .site-logo img {
      height:auto;
      width:auto;
      max-width:320px;
    }
    #header .toolbar {
      display: table-cell;
      vertical-align: middle;
      width: 70%;
      padding-right:10px;
    }
    #header .toolbar > ul li {
      margin-left:10px;
      line-height:27px;
      height:27px;
      float:left;
    }
    #header .toolbar > ul li a {
      font-weight:bold;
    }


    #header .header-cell {
      display:table-cell;
      vertical-align:middle;
      min-width:350px;
      width:30%;
    }
    #header .site-logo {
      padding: 22px 10px 26px;
      background:transparent;
      min-width:90px;
      max-width:320px;
      position:relative;
    }
    #header .site-logo img {
      height:auto;
      width:auto;
      max-width:320px;
    }
    #header .toolbar {
      display: table-cell;
      vertical-align: middle;
      width: 70%;
      padding-right:10px;
    }
    #header .toolbar > ul li {
      margin-left:10px;
      line-height:27px;
      height:27px;
      float:left;
    }
    #header .toolbar > ul li a {
      font-weight:bold;
    }
    #main-navbar .notifications-container a span {
      display:inline-block;
      background: #D31F1F url("http://www.vbulletin.com/vb5demo/core/images/css/sprite_gradients_vb.png") repeat-x scroll 0 -1000px;
      color: #FFF;
      font-family: Arial,sans-serif;
      font-size: 9px;
      font-weight:bold;
      min-width: 10px;
      height: 18px;
      line-height: 18px;
      margin-left: 6px;
      text-align: center;
      padding: 0 4px;
      position:relative;
      top:-1px;
      border: 1px solid #962222;
      -moz-border-radius: 3px;
      -webkit-border-radius: 3px;
      border-radius: 3px;
    }
    .edit-switch-container.switch-control {
      margin-top:4px;
      margin-left:5px;
    }
    #main-navbar-wrapper {
      -webkit-box-sizing: border-box;
      -moz-box-sizing: border-box;
      box-sizing: border-box;
      padding-left: 10px;
      padding-right: 10px;
    }

    #main-navbar {
      width: 100%;
      max-width:1200px;
      min-width:320px;
    }

    @media only screen and (max-width:767px) {
      #main-navbar-wrapper {
        padding-left: 0px;
        padding-right: 0px;
      }
    }
    .search-container {
      margin:17px 0 14px;
    }
    #header .toolbar .search-container {
      margin-top:0;
      margin-right:0;
      margin-bottom:0;
    }
    .search-container .search-box {
      position:relative;
    }
    .search-container .search-box .search-term {
      height:19px;
      border-color:#1C1C21;
      padding-left:5px;
      padding-right:51px;
      padding-top:3px;
      padding-bottom:3px;
      margin:0;
      width:175px;
      color:#252C2F;
      background:#F0F1F2;
      line-height:16px;
      outline:none;
    }
    #header .search-container .search-box .search-term {
      background: #FFF;
      width: 143px;
      border-color: #BDBDBD;
      border-right-width: 0;
      -moz-border-radius-topright: 0;
      -moz-border-radius-bottomright: 0;
      -webkit-border-top-right-radius: 0;
      -webkit-border-bottom-right-radius: 0;
      border-top-right-radius: 0;
      border-bottom-right-radius: 0;
    }
    #header .search-container .search-box .search-term.placeholder {
      color:#727272 !important;
    }
    #header .search-container .search-box .search-term::-webkit-input-placeholder {
      color:#727272 !important;
    }
    #header .search-container .search-box .search-term:-moz-placeholder {
      color:#727272 !important;
    }
    .search-container .search-box .search-btn {
      height:27px;
    }


    .search-container .search-box.search-btn-inside-box .search-btn {
      position:absolute;
      top:5px;
      right:1px;
      background: #212A33 url(http://www.vbulletin.com/vb5demo/core/images/css/sprite_gradients_vb.png) repeat-x scroll 0 -700px;
      height: 25px;
      width: 27px;
      padding: 0;
      border: 0;
      cursor:pointer;
      -moz-border-radius:0 1px 1px 0;
      -webkit-border-radius:0 1px 1px 0;
      border-radius:0 1px 1px 0;
    }
    #header .search-container .search-box.search-btn-inside-box .search-btn {
      background: transparent;
      width:28px;
      right: 0;
      -moz-border-radius:0;
      -webkit-border-radius:0;
      border-radius:0;
    }
    #header .search-container .search-box.search-btn-inside-box .vertical-divider {
      border:0;
      border-right: 1px solid #BDBDBD;
      display: inline-block;
      height: 16px;
      position: absolute;
      right: 28px;
      top: 6px;
      width: 0;
    }
    .search-container .search-box.search-btn-inside-box .search-btn span {
      background: transparent url(http://www.vbulletin.com/vb5demo/core/images/css/sprite_icons_vb.png) repeat-x scroll -112px -16px;
      display: inline-block;
      height: 14px;
      width: 14px;
      text-indent: -99999px;
    }
    #header .search-container .search-box.search-btn-inside-box .search-btn span {
      background-position: -32px -16px;
      height: 16px;
      width: 16px;
      margin-top:1px;
    }
    .search-container .adv-search-btn {
      background: #212A33 url(http://www.vbulletin.com/vb5demo/core/images/css/sprite_gradients_vb.png) repeat-x scroll 0 -700px;
      color:#F1F1F1;
      border:1px solid #1C1C21;
      font-size:12px;
      padding:1px 14px;
      height:27px;
      margin-left:6px;
      margin-right:0;
    }
    #header .search-container .adv-search-btn {
      color: #4D5355;
      margin-left: 0;
      padding-left: 10px;
      padding-right: 10px;
      border-color:#C8CCCE;
      background:#FBFBFB url("http://www.vbulletin.com/vb5demo/core/images/css/sprite_gradients_vb.png") repeat-x scroll 0 -550px;
    }
    .search-container .searchPopupBody label {
      display: block;
      height: 20px;
      line-height:20px;
    }
    .search-container .searchPopupBody label input {
      vertical-align:middle;
      margin-bottom:4px;
      margin-right:5px;
      margin-left:0;
      margin-top:3px;
    }
    .search-container .searchPopupBody a {
      margin-left: 24px;
      line-height:18px;
    }
    .ie8 .search-container .searchPopupBody a {
      margin-left: 30px;
      line-height:24px;
    }


    .popupControl{
      cursor: pointer;
      display: inline-block;
    }
    .popupContent{
      position: absolute;
      width:99%;
      z-index:100;
      border:1px solid #1C1C21;
      display:none;
      top:26px;
      right:0;
      background:#F0F1F2;
      color: #252C2F;
      font-size: 11px;
      -moz-border-radius: 0 0 2px 2px;
      -webkit-border-radius: 0 0 2px 2px;
      border-radius: 0 0 2px 2px;
    }
    .search-container #searchPopupControl,
    .search-result-header .PopupControl{
      cursor: pointer;
      display: inline-block;
      height: 20px;
    }
    .search-container #searchPopupControl{
      right: 31px;
      position: absolute;
      top: 1px;
      width:20px;
    }
    .search-result-header .PopupControl{
      height: 12px;
      margin-left: 3px;
    }
    .search-container #searchPopupControl .arrow,
    .search-result-header .PopupControl .arrow {
      width:8px;
      height:6px;
      background:transparent url(http://www.vbulletin.com/vb5demo/core/images/css/sprite_gradients_vb.png) no-repeat scroll -48px -16px;
      display: block;
      margin-left: 9px;
      margin-top: 10px;
    }
    .search-result-header .PopupControl .arrow{
      margin-left: 5px;
      margin-top: 5px;
    }
    .search-container #searchPopupContent,
    .search-result-header .PopupContent{
      position: absolute;
      width:99%;
      z-index:100;
      border:1px solid #BDBDBD;
      display:none;
      top:26px;
      right:0;
      background:#F1F1F1;
      color: #1B1B1B;
      font-size: 11px;
    }
    .search-result-header .PopupContent{
      position: absolute;
      width:auto;
      min-width:188px;
      z-index:100;
      display:none;
      top:18px;
      padding:10px;
      left:0px;
      border: 1px solid #C9CED2;
      -moz-border-radius:2px;
      -webkit-border-radius:2px;
      border-radius:2px;
      -moz-border-radius-topleft: 0;
      -webkit-border-top-left-radius: 0;
      border-top--radius: 0;
    }
    .search-result-header .search-controls-members .PopupContent,
    .search-result-header .search-controls-tags .PopupContent {
      width:230px;
    }
    .search-result-header .PopupContent .searchPopupBody .button {
      min-width:0;
    }
    .search-result-header .PopupContent .searchPopupBody label input[type=checkbox] {
      margin-left: 0;
      margin-right: 8px;
      vertical-align: middle;
    }
    .search-result-header .PopupContent .searchPopupBody label span {
      display: inline-block;
      height: 19px;
      line-height: 21px;
      vertical-align: middle;
    }
    .search-container .searchPopupBody,
    .search-result-header .PopupBody{
      padding:6px 7px;
    }
    .saveSearchModuleBody input[type=text]{
      width:96%;
      margin-bottom: 20px;
    }
    .searchPopupBody .searchFields_keywords {
      width:150px;
      padding-right: 28px;
    }
    .searchPopupBody .searchFields_keywords + .search-btn {
      background:transparent;
      border:0;
      position:relative;
      left:0;
      top:-26px;
      margin:0;
      padding:0 6px;
    }
    .searchPopupBody .searchFields_keywords + .search-btn span {
      background: transparent url("http://www.vbulletin.com/vb5demo/core/images/css/sprite_gradients_vb.png") repeat-x scroll -32px -16px;
      display: inline-block;
      height: 16px;
      width: 16px;
      text-indent: -999999px;
    }
    .search-controls-keywords .searchPopupBody > label,
    .search-controls-members .searchPopupBody > label {
      margin-top: 5px;
    }
    .search-controls{
      display: inline-block;
      height: 25px;
      position:relative;
      margin-bottom:20px;
    }
    .search-result-header .resultPopupControl{
      background: #EEE;
      padding: 2px 7px;
      display:inline-block;
      height:17px;
      line-height:17px;
      cursor: pointer;
      margin-right:6px;
      font-weight:bold;
      border: 1px solid #C9CED2;
      color:#252C2F;
      -moz-border-radius:2px;
      -webkit-border-radius:2px;
      border-radius:2px;
    }
    .search-controls .search-control-popup {
      margin-left:50px;
      position: relative;
      color: #555555;
      display:inline;
    }
    .search-controls .search-control-popup:first-child {
      margin-left:0px;
    }
    #searchPopupContent .searchPopupFooter{
      text-align: right;
      background: #F2F2F2;
    }
    .search-result-header .resultPopupControl.open {
      border-bottom: 0;
      height: 18px;
      position: relative;
      z-index: 101;
    }
    .search-result-header .search-stats {
      color: #555555;
      margin-bottom: 12px;
    }
    .PopupContent .searchKeywords{
      width:210px;
    }
    .search-controls a, .search-controls a:active, .search-controls a:visited{
      color:#FFF !important;
      text-decoration: underline;
    }
    .search-fields-widget .searchConfigFields .searchFields_keywords,
    .search-fields-widget .searchConfigFields .searchFields_author {
      width:97.9%;
    }
    .view-mode .canvas-layout-container .canvas-widget.search-fields-widget .widget-header,
    .view-mode .canvas-layout-container .canvas-widget.registration-widget .widget-header,
    .view-mode .canvas-layout-container .canvas-widget.forgot-password-widget .widget-header {
      padding-left: 30px;
      padding-top: 5px;
    }
    .view-mode .canvas-layout-container .canvas-widget.search-fields-widget .widget-header .module-title {
      margin-bottom: 20px !important;
    }
    .canvas-widget.search-fields-widget #advancedSearchFields {
      padding: 0 30px;
    }
    .search-fields-widget #advancedSearchFields .add-search-fieldset {
      display: table;
      width: 100%;
    }
    .search-fields-widget #advancedSearchFields .add-search-fieldset {
      display: table;
      width: 100%;
    }

    #channel-tabbar,
    #footer-tabbar {
      background:#033145 url("http://www.vbulletin.com/vb5demo/core/images/css/sprite_gradients_vb.png") repeat-x 0px -50px;
      width:100%;
      border-bottom: 1px solid #C4C7C8;
      height: 35px;
      text-transform: uppercase;
    }
    #channel-tabbar ul,
    #footer-tabbar ul{
      background:;
    }
    #channel-tabbar ul li,
    #footer-tabbar ul li {
      background: ;
      float: left;
      height: 35px;
      line-height: 36px;
    }
    #channel-tabbar ul li a,
    #footer-tabbar ul li a {
      display:block;
      padding:0 17px;
      font-size:14px;
      color: rgb(255, 255, 255);
      font-weight: bold;
      height:35px;
    }
    #channel-tabbar ul li a:hover,
    #footer-tabbar ul li a:hover {
      background:#2379B5;
      -moz-border-radius:1px 1px 0 0;
      -webkit-border-radius:1px 1px 0 0;
      border-radius:1px 1px 0 0;
    }
    #channel-tabbar ul li.current a,
    #footer-tabbar ul li.current a,
    #channel-tabbar ul li.current a:hover,
    #footer-tabbar ul li.current a:hover,
    .edit-mode #channel-tabbar ul li.current a:hover,
    .edit-mode #footer-tabbar ul li.current a:hover {
      background:rgb(255, 255, 255) url("images/css/sprite_gradients_vb.png") repeat-x scroll 0 -950px;
      color: #13242F;
      border:1px solid #C4C7C8;
      border-width:1px 0 0;
      -moz-border-radius:1px 1px 0 0;
      -webkit-border-radius:1px 1px 0 0;
      border-radius:1px 1px 0 0;
    }
    #footer-tabbar ul li.current a,
    #footer-tabbar ul li.current a:hover {
      border-top:0;
      border-bottom-width:1px;
      -moz-border-radius:0 0 1px 1px;
      -webkit-border-radius:0 0 1px 1px;
      border-radius:0 0 1px 1px;
    }
    #channel-tabbar #tabbar-extra li {
      background: transparent;
    }
    #channel-tabbar #tabbar-extra li a {
      background: #CADAA9;
      color: #688037;
      border: 2px solid #688037;
      line-height: 20px;
      font-size: 13px;
      padding: 0 10px;
      margin: 7px 0 0 10px;
      border-radius: 11px;
      -moz-border-radius: 11px;
      -webkit-border-radius: 11px;
    }
    #channel-subtabbar,
    #footer-subtabbar {
      background:#FFF;
      width:100%;
      border-bottom: 1px solid #D3D5D6;
      height: 29px;
    }
    #channel-subtabbar ul li,
    #footer-subtabbar ul li {
      background: transparent;
      float: left;
      height: 29px;
      line-height: 29px;
      margin: 0 0 0 20px;
    }
    #channel-subtabbar ul li a,
    #footer-subtabbar ul li a {
      display:block;
      font-size:12px;
      color: #13242F;
      font-weight: bold;
      text-transform: uppercase;
    }
    #channel-subtabbar ul li a:hover,
    #footer-subtabbar ul li a:hover {
      color: #2379B5;
    }
    .ad_first-post {

    }

    #breadcrumbs {
      margin: 12px 20px 20px;
      font:11px Arial,sans-serif;
    }
    #breadcrumbs .crumb {
      float: left;
      padding: 0 8px;
      border-left:1px solid #2A2E35;
      color:#9E9D9D;
    }
    #breadcrumbs .crumb:first-child {
      border-left:0;
      padding-left:0;
    }
    #breadcrumbs .crumb a {
      color:#2A2E35;
    }
    #breadcrumbs .crumb.ellipsis {
      max-width:300px;
    }


    #main-navbar,
    #main-navbar-wrapper {
      background:#F1EFF0 url(http://www.vbulletin.com/vb5demo/core/images/css/sprite_gradients_vb.png) repeat-x scroll 0 -850px;
      color:#5A86D5;
      height:28px;
      width:100%;
      margin:auto;
    }
    #main-navbar {
      min-width:960px;
      max-width:1200px;
      width:80%;
      margin:auto;
    }
    #main-navbar ul.main-nav {
      height:100%;
      margin-right: 10px;
    }
    #main-navbar > ul li {
      float: left;
    }
    #main-navbar ul li a {
      display: block;
      height: 100%;
      padding: 0 10px;
      font:bold 12px/27px Helvetica, Arial, Verdana;
      color:#4D5355;
    }

    #main-navbar ul li .divider {
      border-color:transparent #FAFAFA transparent #C7C8C9;
      border-style:solid;
      border-width:0 1px;
      height:27px;
      width:0;
      margin:0;
    }
    #main-navbar ul li a:hover,
    #main-navbar .username-container #lnkUsernameMenu:hover {
      color:#000;
    }
    #main-navbar ul.main-nav li.sb-menu a:active,
    #main-navbar ul.main-nav li.sb-menu a.selected {
      color:#E1E7EE;
      background:#2E3740 url(images/css/sprite_gradients.png) repeat-x scroll 0 -550px;
      height:28px;
    }
    #main-navbar ul li.sb-menu.disabled a,
    #main-navbar ul li.sb-menu.disabled a:hover,
    #main-navbar ul li.sb-menu.disabled a:active {
      color:#818080;
      cursor:default;
    }
    #main-navbar ul.main-nav li.sb-menu.disabled a:hover,
    #main-navbar ul.main-nav li.sb-menu.disabled a:active {
      background:none;
    }
    #main-navbar ul.secondary-nav {
      margin-right:10px;
    }
    #main-navbar ul.secondary-nav.disabled {
      opacity:0.5;
      filter: alpha(opacity=50);
    }
    #main-navbar ul.secondary-nav.disabled a,
    #main-navbar ul.secondary-nav.disabled .username-container,
    #main-navbar ul.secondary-nav.disabled .edit-switch-container,
    #main-navbar ul.secondary-nav.disabled .edit-switch-container label {
      cursor:default !important;
    }
    #main-navbar ul li a .icon {
      display:inline-block;
      width:15px;
      height:15px;
      vertical-align:text-bottom;
      margin-right:5px;
    }
    #main-navbar .lnkAdminCP {
      margin:3px 0;
      margin-right:10px;
      border:1px solid #B1B1B1;
      height:20px !important;
      -moz-border-radius:2px;
      -webkit-border-radius:2px;
      border-radius:2px;
    }
    #main-navbar .lnkAdminCP.disabled {
      opacity:0.5;
      filter: alpha(opacity=50);
    }
    #main-navbar .lnkAdminCP,
    #main-navbar .lnkAdminCP.disabled:hover {
      background:#878F93 url("http://www.vbulletin.com/vb5demo/core/images/css/sprite_gradients_vb.png") repeat-x scroll 0 -600px;
    }
    #main-navbar .lnkAdminCP:hover {
    }
    #main-navbar .lnkAdminCP a {
      font-size: 11px;
      line-height: 20px;
      padding: 0 5px;
    }
    #main-navbar .lnkAdminCP.disabled a {
      cursor:default;
    }
    #main-navbar .lnkAdminCP a,
    #main-navbar .lnkAdminCP a:hover,
    #main-navbar .lnkAdminCP a:active {
      color:#FFF !important;
    }
    #main-navbar .lnkAdminCP a .icon {
      background:transparent url(http://www.vbulletin.com/vb5demo/core/images/images/css/sprite_icons_vb.png) no-repeat scroll -96px -16px;
      width:14px;
      height:14px;
    }
    #footer-vb-copyright, #footer-user-copyright {
    margin-top: 10px;
    text-align: center;
    }

    .pun table.table td {
    background-color: #FBFBFB;
    border-color: #DDD;
    border-style: solid none none none;
    border-width: 1px;
    line-height: 130%;
    padding: .6em 0 .7em;
    }

    .pun .main table td.tc2, .pun .main table td.tc3 {
    background-color: #FBFBFB;
    }
    .main .main-foot, .main .main-head {
    background-color: #C8CCCE;
    color: black;
    font-weight: 400;
    padding: .7em 1.3em;
    font-size: 18px;
    }

https://diendan.forumotion.org
Trả lời nhanh
FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

demo:[You must be registered and logged in to see this image.]
https://diendan.forumotion.org
Trả lời nhanh
kurim240895
kurim240895
kurim240895

—»(¯`[Members ´¯)™

xem
Trả lời nhanh
Rock_Man
Rock_Man
Rock_Man

—»(¯`[Members ´¯)™

thanks
Trả lời nhanh
NamSay
NamSay
NamSay

—»(¯`[Members ´¯)™

xem
Trả lời nhanh
thanhtienpda
thanhtienpda
thanhtienpda

—»(¯`[Members ´¯)™

tata
Trả lời nhanh
huyvip83
huyvip83
huyvip83

—»(¯`[Members ´¯)™

xem
Trả lời nhanh
lovediep386
lovediep386
lovediep386

—»(¯`[Members ´¯)™

tk
Trả lời nhanh
thanhtrung.bds87
thanhtrung.bds87
thanhtrung.bds87

—»(¯`[Members ´¯)™

xem
Trả lời nhanh
delcojon
delcojon
delcojon

—»(¯`[Members ´¯)™

xem
Trả lời nhanh
leminhquan
leminhquan
leminhquan

—»(¯`[Members ´¯)™

xem
Trả lời nhanh
dearhunter12
dearhunter12
dearhunter12

—»(¯`[Members ´¯)™

zxczxczx
Trả lời nhanh
ebyalbania
ebyalbania
ebyalbania

—»(¯`[Members ´¯)™

thnx
Trả lời nhanh
linhjin0511
linhjin0511
linhjin0511

—»(¯`[Members ´¯)™

check !!!
Trả lời nhanh
anhhaost
anhhaost
anhhaost

—»(¯`[Members ´¯)™

lol
Trả lời nhanh
lyacoong
lyacoong
lyacoong

—»(¯`[Members ´¯)™

xem
Trả lời nhanh
SHeldonCopen
SHeldonCopen
SHeldonCopen

—»(¯`[Members ´¯)™

xem no
Trả lời nhanh
moeztro4
moeztro4
moeztro4

—»(¯`[Members ´¯)™

see
Trả lời nhanh
FbCrest
FbCrest
FbCrest

—»(¯`[Members ´¯)™

xemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Trả lời nhanh
shopnguyen8x
shopnguyen8x
shopnguyen8x

—»(¯`[Members ´¯)™

xem.................................
http://www.baocaosu3s.com/
Trả lời nhanh
randomtroll
randomtroll
randomtroll

—»(¯`[Members ´¯)™

ll
Trả lời nhanh
meopropt1132010
meopropt1132010
meopropt1132010

—»(¯`[Members ´¯)™

e
Trả lời nhanh
qwer2304
qwer2304
qwer2304

—»(¯`[Members ´¯)™

sao lai an the
Trả lời nhanh
IvanPulanget
IvanPulanget
IvanPulanget

—»(¯`[Members ´¯)™

guud
Trả lời nhanh
Sponsored content

Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 2]

Go to page : 1, 2  Next

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ