0%
Diễn Đàn forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Giao Lưu - Kết Nối Online


Go downMessage [Page 1 of 1]

Ç⵺ú†
Ç⵺ú†
Ç⵺ú†

—»(¯`HotroFm ´¯)™

[You must be registered and logged in to see this image.]Index body:
:hie:
Trả lời nhanh
Ç⵺ú†
Ç⵺ú†
Ç⵺ú†

—»(¯`HotroFm ´¯)™

Index box:
Code:
    <div class="pun-crumbs">
      <p class="crumbs"><a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a><strong>{NAV_CAT_DESC}</strong></p>
    </div>
    <div class="main">
    <!-- BEGIN catrow -->
     
    <ol class="nodeList" id="forums">
      <!-- BEGIN tablehead -->
    <li class="node category level_1 node_273" id="khac.273">

      <div class="maintitle">
     
          <div class="categoryText">
            <h3 class="nodeTitleF"><div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div></h3>
           
          </div>
         
      </div>
     
           
          <ol class="nodeList category_border border">
               <!-- END tablehead -->

      <!-- BEGIN forumrow -->
    <li class="node forum level_2  node_277">

     

      <div class="nodeInfo forumNodeInfo primaryContent unread" style="background-image: url('http://duclap.vn/diendan/images/84995937632056200245.png');">


          <span class="nodeIcon" title="Unread messages"></span>
          <div class="nodeText">
            <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
                        <br />
                        {catrow.forumrow.FORUM_DESC}
                        <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                        <br />
                        {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                        <!-- END switch_moderators_links -->
                        {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
                        <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
               
           

            <div class="nodeStats pairsInline">
                <dl>
                  <dt>Chủ đề:</dt> <dd>{catrow.forumrow.TOPICS}</dd>
                  <dt>Bài viết:</dt> <dd>{catrow.forumrow.POSTS}</dd>
                </dl>
               
            </div>
          </div>
         
         


          <div class="nodeLastPost secondaryContent">

    <span>
                        <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                        <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
                        <!-- END switch_topic_title -->
                        {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
                        </span>
              </div>
          <div class="nodeControls">
            <a href="forums/recycle-bin.277/index.rss" class="tinyIcon feedIcon" title="RSS">RSS</a>
          </div>
         
      </div>

     

    </li>
      <!-- END forumrow -->

      <!-- BEGIN tablefoot -->
   
          </ol>
     


    </li>

      <!-- END tablefoot -->

      </ol>

    <!-- END catrow -->
    <p class="shadow_node"></p>
    </div>

    <!-- BEGIN switch_on_index -->
    <div class="main-box clearfix">
      <ul>
          <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
          <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
          <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
      </ul>
      <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
      <p class="right">
          <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
      </p>
      <!-- END switch_delete_cookies -->
    </div>
    <!-- END switch_on_index -->

Overall footer end:
Code:
    <!-- BEGIN html_validation -->
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <body>
    <div>
      <div>
          <div>
            <div>
                <div>
                  <div>
                      <ul>
                        <li>
    <!-- END html_validation -->
                                                              <br>                          <a title="Hotrofm.com" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.hotrofm.com/" class="copyright" name="bottom">© <font color="green">Hotrofm</font> - RIP + EDIT by <font color="red">Chicken™</font></a><br>
                        </li>
                      </ul>
                      <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                      <ul>
                        <li>
                            <!-- BEGIN footer_link -->
                              <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                              {switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_SEPARATOR}<a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                            <!-- END footer_link -->
                        </li>
                      </ul>
                      <!-- END switch_footer_links -->
                  </div>
                  <br />
                  <p class="center">
                      <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
                  </p>
                </div>
                {PROTECT_FOOTER}
            </div>
          </div>
      </div>
    </div>

    <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
    <div id="fb-root"></div>
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    FB.init({
      appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
        status: true,
        cookie: true,
        xfbml: true,
      oauth: true
    });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_facebook_login -->

    <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
      if ($('a#logout'))
      {
          var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

          if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
          {
            document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
          }
      }
    });

    $(document).ready( function() {
      $('a#logout').click( function() {
          FB.logout();
      } );
    } );
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
      fa_endpage();
    //]]>
    </script>

    </body>
    </html>

    </div> </div>
    </div> </div>
    <div class="footer">
      <div class="pageWidth">
          <div class="pageContent">
           
            <dl class="choosers">
               
               
            </dl>
           
           
            <ul class="footerLinks">
           
               
                  <li><a href="misc/contact" class="OverlayTrigger" data-overlayoptions="{"fixed":false}">Liên hệ</a></li>
               
                <li><a href="http://dakmil.com">Trang chủ</a></li>
                <li><a href="/forum/#navigation">Lên đầu trang</a></li>
                <li><a href="forums/-/index.rss" rel="alternate" class="globalFeed" target="_blank" title="RSS feed for Đắk Mil Community - Nơi TÔi Có Bạn">RSS</a></li>
           
            </ul>
           


            <ul id="legal">
           
                <li><a href="help/terms">Quy định và Nội quy</a></li>
               
           
            </ul>
         
           
           
            <span class="helper"></span>
          </div>
      </div>
    </div>

    <br>
   
   
   
      <div id="stickymsg"><a href="#" class="close" onclick="closeBox('stickymsg'); return false;" title="Nhấn vào đây để tắt bảng thông báo này"></a>Chào mừng bạn đến với diễn đàn Đắk Mil Community nếu chưa có tài khoản!<br>
    Xin hãy <a href="register/" title="">Đăng ký </a>hoặc <a href="login/" title="">Đăng nhập </a>để có thể sử dụng được toàn bộ chức năng của diễn đàn.
    <br><a href="http://dakmil.com/diendan/">Nhấn vào đây để xem hướng dẫn đăng ký</a></div>

Trả lời nhanh
Ç⵺ú†
Ç⵺ú†
Ç⵺ú†

—»(¯`HotroFm ´¯)™

CSS:
Code:
    a:link {text-decoration: none;}
    a:visited {text-decoration: none;}
    div#left {clear:both; width: 100%; !important}
    html #content-container div#main {margin-left: 0px; !important}
    /** move the header to the top again **/
    ol, ul, .star ul, .star li {
    list-style: none;
    }
    #headerMover
    {
      position: relative;
      zoom: 1;
      /*padding-top: 168px;*/ /* +2 borders */
    }

      #headerMover #headerProxy
      {
         
          height: 166px; /* +2 borders */
      }

      #headerMover #header
      {
          /*width: 100%;
          position: absolute;
          top: 0px;
          left: 0px;*/
      }


    /** Generic page containers **/

    .pageWidth
    {
      margin: 0 auto;
    width: 980px;

    }

    #content .pageWidth
    {
      background-color: rgb(255, 255, 255);
      /*border-left: 1px solid rgb(237, 237, 237);
      border-right: 1px solid rgb(237, 237, 237);*/
    }

    #content .pageContent
    {
      background-color: rgb(255, 255, 255);
    padding: 45px 20px;
    margin-top: -35px;
    box-shadow: 0 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-box-shadow: 0 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.4); -moz-box-shadow: 0 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.4); -khtml-box-shadow: 0 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.4);

    }
    .pun{
      width:100%;
    }
    .node .nodeTitleF a {
      color: #15ADE4;
    font-weight: bold;
    font-size: 20px;
    font-family: Tahoma;
    text-decoration: none;
    }
    ol.nodeList li.node div.nodeInfo div.nodeText h3.nodeTitle a{
    color: #0084C9;
        display: block;
        font-family: Tahoma;
        font-size: 18px;
        padding: 10px 10px 20px 0;
        text-decoration: none;
        text-shadow: 0 0 0 transparent, 0 1px 0 #EEEEEE;
    font-weight: bold;

    }

    p.shadow_node{
    display:block;
    width:auto;
    height:32px;
    background: url("http://www.dakmil.com/styles/baisik/shadow_box.png") bottom center;
    }

    /* --- node_list.css --- */

    .nodeList { zoom: 1; }
    .nodeList .node {
      zoom: 1;
      vertical-align: bottom;
      border: 1px solid #D2D2D2;
    }

    .nodeList .node.level_1
    {
      margin-bottom: 20px;
    }

    .nodeList .node.level_1:last-child
    {
      margin-bottom: 0;
    }

    .nodeList .node.groupNoChildren + .node.groupNoChildren
    {
      margin-top: -20px;
    }

    .node .nodeInfo
    {
      overflow: hidden; zoom: 1;
      position: relative;
    }

      .node .nodeInfo.primaryContent,
      .node .nodeInfo.secondaryContent
      {
          padding: 0;
      }

    .node .nodeIcon
    {
      margin: 10px;
    background: transparent none no-repeat center center;
    float: left;
    width: 42px;
    height: 29px;
     
    }

      .node .forumNodeInfo .nodeIcon,
      .node .categoryForumNodeInfo .nodeIcon
      {
          background-image: url('http://www.dakmil.com/styles/baisik/xenforo/node-sprite.png');
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: 0 0;

      }

      .node .forumNodeInfo.unread .nodeIcon,
      .node .categoryForumNodeInfo.unread .nodeIcon
      {
          background-image: url('http://www.dakmil.com/styles/baisik/xenforo/node-sprite.png');
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: -42px 0;

      }

      .node .pageNodeInfo .nodeIcon
      {
          background-image: url('http://www.dakmil.com/styles/baisik/xenforo/node-sprite.png');
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: -84px 0;

      }

      .node .linkNodeInfo .nodeIcon
      {
          background-image: url('http://www.dakmil.com/styles/baisik/xenforo/node-sprite.png');
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: -126px 0;

      }

    .node .nodeText
    {
      color: rgb(159, 120, 0);
    margin: 10px 270px 10px 56px;

    }
      .node .categoryText h3.nodeTitle {
          font-size: 14px !important;
      }

      .node .nodeTitle
      {
          font-weight: bold;
    font-size: 12px;

      }

          .node .unread .nodeTitle
          {
            /*font-weight: bold;*/

          }

      .node .nodeDescription
      {
          font-size: 11px;

      }
     
      .hasJs .node .nodeDescriptionTooltip
      {
          /* will be shown as a tooltip */
          display: none;
      }
     
      .Touch .node .nodeDescriptionTooltip
      {
          /* touch browsers don't see description tooltips */
          display: block;
      }

      .node .nodeStats
      {
          font-size: 11px;
    margin-top: 2px;

      }

    .node .nodeLastPost
    {
      color: rgb(0, 0, 0);
    background-color: rgb(255, 255, 255);
    padding: 10px;
    ;
     
      font-size: 11px;
    padding: 3px 10px;
    margin: 10px;
    border: 1px none rgb(249, 240, 170);
    position: absolute;
    top: 0;
    right: 0;
    line-height: 15px;
    white-space: nowrap;
    word-wrap: normal;
    overflow: hidden;
    box-shadow: 0 0 7px rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-box-shadow: 0 0 7px rgba(0, 0, 0, 0.4); -moz-box-shadow: 0 0 7px rgba(0, 0, 0, 0.4); -khtml-box-shadow: 0 0 7px rgba(0, 0, 0, 0.4);
    width: 210px;
    height: 30px;

    }

      .node .nodeLastPost .lastThreadMeta
      {
          display: block;
      }

      .node .nodeLastPost .noMessages
      {
          line-height: 28px;
      }

    .node .nodeControls
    {
      position: absolute;
      top: 0;
      right: 242px;
      margin: 20px 0;
    }

      .node .tinyIcon
      {
          background: transparent url('styles/baisik/xenforo/xenforo-ui-sprite.png') no-repeat -112px -16px;
    margin: 1px 4px;
    display: block;
    white-space: nowrap;
    text-indent: 9999px;
    overflow: hidden;
    opacity: 0.25;
    width: 14px;
    height: 14px;

      }

      .node .nodeInfo:hover .tinyIcon[href],
      .Touch .node .tinyIcon
      {
          opacity: 1;

      }

          /*.node .feedIcon
          {
            background: transparent url('styles/baisik/xenforo/xenforo-ui-sprite.png') no-repeat -112px -16px;
          }*/

    /* description tooltip */

    .nodeDescriptionTip
    {
      padding: 4px 10px;
    margin-top: -22px;
    line-height: 1.5;
    width: 350px;
    height: auto;

    }

      .nodeDescriptionTip .arrow
      {
          border: 6px solid transparent;
    border-right-color:  rgb(0,0,0); border-right-color:  rgba(0,0,0, 0.6); _border-right-color:  rgb(0,0,0);
    border-left: 1px none black;
    top: 6px;
    left: -6px;
    bottom: auto;

      }
     
    /* main area - used for L2 categories and most other nodes */

    .nodeList .categoryForumNodeInfo,
    .nodeList .forumNodeInfo,
    .nodeList .pageNodeInfo,
    .nodeList .linkNodeInfo
    {
      background-color: rgb(255, 255, 255);
    padding: 10px;
    border-bottom: 1px solid rgb(237, 237, 237);

     
      padding: 0;
    }


    .nodeList .categoryStrip, .maintitle {
    background: -moz-linear-gradient(center top,#42AAFF 0%,#15ADE4);
    background: -webkit-gradient(linear,center top,center bottom,from(#42AAFF),to(#15ADE4));
    border: 1px solid #00A6E3;
    -webkit-border-top-left-radius: 5px;
    -webkit-border-top-right-radius: 5px;
    -moz-border-radius-topleft: 5px;
    -moz-border-radius-topright: 5px;
    border-top-left-radius: 5px;
    -webkit-border-top-left-radius: 5px;
    -moz-border-radius-topleft: 5px;
    -khtml-border-top-left-radius: 5px;
    -webkit-border-top-left-radius: 5px;
    -moz-border-radius-topleft: 5px;
    -khtml-border-top-left-radius: 5px;
    border-top-right-radius: 5px;
    -webkit-border-top-right-radius: 5px;
    -moz-border-radius-topright: 5px;
    -khtml-border-top-right-radius: 5px;
    -webkit-border-top-right-radius: 5px;
    -moz-border-radius-topright: 5px;
    -khtml-border-top-right-radius: 5px;
    box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset;
    -webkit-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset;
    -moz-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset;
    -khtml-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset;
    -webkit-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset;
    -moz-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset;
    -khtml-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset;
    color: white;
    font-weight: bold;
    font-size: 12px;
    padding: 10px;
    text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2),0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.4);
    }

    /* --- public.css --- */

    .slide-pro{
    position:relative; left:-20px;}
    #header
    {
     
    }

    /* clearfix */ #header .pageWidth .pageContent { zoom: 1; } #header .pageWidth .pageContent:after { content: '.'; display: block; height: 0; clear: both; visibility: hidden; }
    /* clearfix */ #header .pageWidth .pageContent { zoom: 1; } #header .pageWidth .pageContent:after { content: '.'; display: block; height: 0; clear: both; visibility: hidden; }


      #logo
      {
          display: block;
          float: left;
          line-height: 90px;
          *line-height: 100px;
          height: 100px;
          vertical-align: middle;
      }

          /* IE6/7 vertical align fix */
          #logo span
          {
            *display: inline-block;
            *height: 100%;
          }

          #logo a:hover
          {
            text-decoration: none;
          }

          #logo img
          {
            vertical-align: middle;
          }

      #visitorInfo
      {
          float: right;
          min-width: 250px;
          _width: 250px;
          overflow: hidden; zoom: 1;
          background: rgb(215, 215, 215);
          padding: 5px;
          border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px;
          margin: 10px 0;
          border: 1px solid #242424;
          color: #242424;
      }

          #visitorInfo .avatar
          {
            float: left;
            display: block;
          }

            #visitorInfo .avatar .img
            {
                border-color: #9b9b9b;
            }

          #visitorInfo .username
          {
            font-size: 18px;
            text-shadow: 0 0 0 transparent, 1px 1px 10px white;
            color: #242424;
            white-space: nowrap;
            word-wrap: normal;
          }

          #alerts
          {
            zoom: 1;
          }

          #alerts #alertMessages
          {
            padding-left: 5px;
          }

          #alerts li.alertItem
          {
            font-size: 11px;
          }

            #alerts .label
            {
                color: #242424;
            }
    .docaonavi
    {
    height: 50px;
    }    .footer .pageContent
    {
      font-size: 11px;
    color: rgb(89, 89, 89);
    background-color: rgb(241, 241, 241);
    margin-top: -31px;
    border-top: 1px solid rgb(223, 223, 223);
    overflow: hidden;
    zoom: 1;
    line-height: 18px;
    height: 30px;

    box-shadow: 0 5px 7px rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-box-shadow: 0 5px 7px rgba(0, 0, 0, 0.4); -moz-box-shadow: 0 5px 7px rgba(0, 0, 0, 0.4); -khtml-box-shadow: 0 5px 7px rgba(0, 0, 0, 0.4);
    -webkit-box-shadow: 0 5px 7x rgba(0, 0, 0, 0.4);
    -moz-box-shadow: 0 5px 7px rgba(0, 0, 0, 0.4);
    -khtml-box-shadow: 0 5px 7px rgba(0, 0, 0, 0.4);
    border-radius: 0 0 10px 10px; -webkit-border-radius: 0 0 10px 10px; -moz-border-radius: 0 0 10px 10px; -khtml-border-radius: 0 0 10px 10px;
    }
     
      .footer a,
      .footer a:visited
      {
          color: rgb(89, 89, 89);
    padding: 5px;
    display: block;

      }
     
          .footer a:hover,
          .footer a:active
          {
            color: rgb(136, 136, 136);

          }

      .footer .choosers
      {
          padding-left: 5px;
    float: left;
    overflow: hidden;
    zoom: 1;

      }
     
          .footer .choosers dt
          {
            display: none;
          }
         
          .footer .choosers dd
          {
            float: left;
          }
         
      .footerLinks
      {
          padding-right: 5px;
    float: right;
    overflow: hidden;
    zoom: 1;

      }
     
          .footerLinks li
          {
            float: left;
          }
         
            .footerLinks a.globalFeed
            {
                width: 14px;
                height: 14px;
                display: block;
                text-indent: -9999px;
                white-space: nowrap;
                background: url('styles/baisik/xenforo/xenforo-ui-sprite.png') no-repeat -112px -16px;
                padding: 0;
                margin: 7px;
            }

    .footerLegal .pageContent
    {
      font-size: 11px;
      overflow: hidden; zoom: 1;
      padding: 5px 0 15px;
      text-align: center;
      color: #707070;
    }

    .foot a{ color: #595959 !important; }
     
      #copyright
      {
          float: left;
      }
     
      #legal
      {
          float: right;
      }
     
          #legal li
          {
            float: left;
            margin-left: 10px;
          }

    .breadBoxTop,
    .breadBoxBottom
    {
      padding: 10px 5px;
    margin: 0 -5px;
    overflow: hidden;
    zoom: 1;
    clear: both;

    }

    .breadBoxTop
    {
    }

    .breadBoxTop .topCtrl
    {
      margin-left: 5px;
    float: right;
    line-height: 29px;

    }

    .breadcrumb
    {
      font-size: 12px;
    background: rgb(250, 250, 250) url('styles/baisik/xenforo/gradients/category-23px-light.png') repeat-x top;
    border: 1px solid rgb(210, 210, 210);
    border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px;
    box-shadow: rgba(0,0,0,0.08) 0px 1px 3px; -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.08) 0px 1px 3px; -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.08) 0px 1px 3px; -khtml-box-shadow: rgba(0,0,0,0.08) 0px 1px 3px;
    overflow: hidden;
    zoom: 1;

    }

    .breadcrumb .boardTitle
    {
      display: none;

    }

    .breadcrumb .crust
    {
      display: block;
    float: left;
    position: relative;
    zoom: 1;

    }

    .breadcrumb .crust a.crumb
    {
      font-weight: bold;
    text-decoration: none;
    background-color: rgb(250, 250, 250);
    padding: 0 8px 0 25px;
    margin-bottom: -1px;
    border-bottom: 1px solid rgb(210, 210, 210);
    outline: 0 none;
    -moz-outline-style: 0 none;
    display: block;
    line-height: 29px;
    overflow: hidden;
    _border-bottom: none;
    height: 29px;

    }

      .breadcrumb .crust:first-child a.crumb
      {
          padding-left: 10px;
    border-top-left-radius: 4px; -webkit-border-top-left-radius: 4px; -moz-border-radius-topleft: 4px; -khtml-border-top-left-radius: 4px;
    border-bottom-left-radius: 4px; -webkit-border-bottom-left-radius: 4px; -moz-border-radius-bottomleft: 4px; -khtml-border-bottom-left-radius: 4px;

      }
     
      .breadcrumb .crust:last-child a.crumb
      {
          font-weight: bold;

      }

    .breadcrumb .crust .arrow
    {
      border: 15px solid transparent;
    border-right: 1px none black;
    border-left-color: rgb(210, 210, 210);
    display: block;
    position: absolute;
    right: -15px;
    top: 0px;
    z-index: 50;
    width: 0px;
    height: 0px;

    }

    .breadcrumb .crust .arrow span
    {
      border: 15px solid transparent;
    border-right: 1px none black;
    border-left-color: rgb(250, 250, 250);
    display: block;
    position: absolute;
    left: -16px;
    top: -15px;
    z-index: 51;
    white-space: nowrap;
    overflow: hidden;
    text-indent: 9999px;
    width: 0px;
    height: 0px;

    }

    .breadcrumb .crust:hover a.crumb
    {
      background-color: rgb(237, 237, 237);

    }

    .breadcrumb .crust:hover .arrow span
    {
      border-left-color: rgb(237, 237, 237);
    }

      .breadcrumb .crust .arrow
      {
          /* hide from IE6 */
          _display: none;
      }

    .breadcrumb .jumpMenuTrigger
    {
      background: transparent url('styles/baisik/xenforo/widgets/quicknav.png') no-repeat;
    margin: 6px 6px 0 0;
    display: block;
    float: right;
    white-space: nowrap;
    text-indent: 9999px;
    overflow: hidden;
    width: 16px;
    height: 16px;

    }

    #navigation {
      height: 35px;
      margin-bottom: 35px;
    }

    #navigation .pageContent
    {
    background: #292929;
      /*height: 68px;*/
      height: 33pxpx;
      position: relative;
    border-radius: 10px 10px 0 0 ; -webkit-border-radius: 10px 10px 0 0; -moz-border-radius: 10px 10px 0 0; -khtml-border-radius: 10px 10px 0 0;
    }

      .navTabs
      {
          font-size: 12px;
    /*background-color: #434343;
          padding: 0 25px;
          border: 1px solid #9b9b9b;
          border-bottom: 1px solid #242424;
          border-top-left-radius: 10px; -webkit-border-top-left-radius: 10px; -moz-border-radius-topleft: 10px; -khtml-border-top-left-radius: 10px;
          border-top-right-radius: 10px; -webkit-border-top-right-radius: 10px; -moz-border-radius-topright: 10px; -khtml-border-top-right-radius: 10px;*/

         
          height: 33px;
      }

    .navTabs.primary_nav{
      @property "primaryNav";
      float: left;
      border-top-left-radius: 4px; -webkit-border-top-left-radius: 4px; -moz-border-radius-topleft: 4px; -khtml-border-top-left-radius: 4px;
      border-top-right-radius: 4px; -webkit-border-top-right-radius: 4px; -moz-border-radius-topright: 4px; -khtml-border-top-right-radius: 4px;
      margin-top: 2px;
      margin-left: 10px;
      @property "/primaryNav";
         
    }

    .navTabs.user_bar{
      @property "userBar";
      float: right;
      font-size: 12px;
            position:fixed;
            top:0;
            right:0;
            font-weight: bold;
            height: 40px;
            background-position: 0pt 0pt;     
            background-repeat: repeat-x;
            background-image: url(http://duclap.vn/diendan/images/75522080951675602044.png);
            width:100%;
            -webkit-box-shadow: 0px 2px 2px black;
            z-index: 999;
      @property "/userBar";
    }

     
          .navTabs .publicTabs
          {
            float: left;
          }
         
          .navTabs .visitorTabs
          {
            margin-top: 7px;
            float: left;
                            margin-left: 65px;
          }
     
            .navTabs .navTab
            {
                float: left;
                white-space: nowrap;
                word-wrap: normal;
                border-top-left-radius: 4px; -webkit-border-top-left-radius: 4px; -moz-border-radius-topleft: 4px; -khtml-border-top-left-radius: 4px;
                border-top-right-radius: 4px; -webkit-border-top-right-radius: 4px; -moz-border-radius-topright: 4px; -khtml-border-top-right-radius: 4px;
            }


    /* ---------------------------------------- */
    /* Links Inside Tabs */

    .navTabs .navLink,
    .navTabs .SplitCtrl
    {
      display: block;
    float: left;
    vertical-align: text-bottom;
    text-align: center;
    outline: 0 none;

     
      height: 33px;
      line-height: 33px;
    }

      .navTabs .publicTabs .navLink
      {
          padding: 0 17px;
          font-weight: bold;
      }
     
      .navTabs .visitorTabs .navLink
      {
          padding: 0 10px;
      }
     
      .navTabs .navLink:hover
      {
          text-decoration: none;
      }
     
      /* ---------------------------------------- */
      /* unselected tab, popup closed */
     
      .navTabs .navTab.PopupClosed .navLink
      {
          color: rgb(255, 255, 255);
      }
     
          .navTabs .navTab.PopupClosed:hover
          {
            background-color: #3e3e3e;
          }
         
            .navTabs .navTab.PopupClosed:hover .navLink,
            .navTabs .navTab.PopupClosed .navLink:hover
            {
                color: rgb(255, 255, 255);
            }
         
      .navTabs .navTab.PopupClosed .arrowWidget
      {
          background-position: -64px 0;
      }
     
      .navTabs .navTab.PopupClosed .SplitCtrl
      {
          margin-left: -16px;
          width: 14px;
      }
         
          .navTabs .navTab.PopupClosed:hover .SplitCtrl
          {
            background: transparent url('http://www.dakmil.com/styles/baisik/xenforo/widgets/nav_menu_gadget.png') no-repeat center left;
          }
     
      /* ---------------------------------------- */
      /* selected tab */

      .navTabs .navTab.selected .navLink
      {
          font-weight: bold;
    color: rgb(39, 39, 39);

          background: url('http://www.dakmil.com/styles/baisik/xenforo/xenfocus/primary_selected.png') repeat-x bottom left;
          border-top-left-radius: 4px; -webkit-border-top-left-radius: 4px; -moz-border-radius-topleft: 4px; -khtml-border-top-left-radius: 4px;
          border-top-right-radius: 4px; -webkit-border-top-right-radius: 4px; -moz-border-radius-topright: 4px; -khtml-border-top-right-radius: 4px; position: relative;
      }

    .navTabs .navTab.selected .navLink:before,
    .navTabs .navTab.selected .navLink:after{
      content: "";
      width: 5px;
      height: 5px;
      display: block;
      position: absolute;
      background: url('http://www.dakmil.com/styles/baisik/xenforo/xenfocus/tab_corners.png') no-repeat 0 0;
      bottom: 0;
      left: -5px;
      z-index: 999;
    }

    .navTabs .navTab.selected .navLink:after{
    background-position: -5px 0;
      left: auto;
      right: -5px;
    }
     
      .navTabs .navTab.selected .SplitCtrl
      {
          display: none;
      }
     
      .navTabs .navTab.selected .arrowWidget
      {
          /* circle-arrow-down */
          background-position: -32px 0;
      }
     
          .navTabs .navTab.selected.PopupOpen .arrowWidget
          {
            /* circle-arrow-up */
            background-position: -16px 0;
          }
     
      /* ---------------------------------------- */
      /* unselected tab, popup open */
     
      .navTabs .navTab.PopupOpen .navLink
      {
      }
     
     
      /* ---------------------------------------- */
      /* selected tab, popup open (account) */

      .navTabs .navTab.selected.PopupClosed:hover .navLink,
      .navTabs .navTab.selected.PopupClosed .navLink:hover
      {
          color: rgb(39, 39, 39);
      }
     
      .navTabs .navTab.selected.PopupOpen .navLink
      {
          color: rgb(39, 39, 39);
    background-color: rgb(255, 255, 255);
    border-top-left-radius: 3px; -webkit-border-top-left-radius: 3px; -moz-border-radius-topleft: 3px; -khtml-border-top-left-radius: 3px;
    border-top-right-radius: 3px; -webkit-border-top-right-radius: 3px; -moz-border-radius-topright: 3px; -khtml-border-top-right-radius: 3px;
    border-bottom-right-radius: 0px; -webkit-border-bottom-right-radius: 0px; -moz-border-radius-bottomright: 0px; -khtml-border-bottom-right-radius: 0px;
    border-bottom-left-radius: 0px; -webkit-border-bottom-left-radius: 0px; -moz-border-radius-bottomleft: 0px; -khtml-border-bottom-left-radius: 0px;
    box-shadow: 0px 5px 5px rgba(0,0,0, 0.5); -webkit-box-shadow: 0px 5px 5px rgba(0,0,0, 0.5); -moz-box-shadow: 0px 5px 5px rgba(0,0,0, 0.5); -khtml-box-shadow: 0px 5px 5px rgba(0,0,0, 0.5);

      }
     
    /* ---------------------------------------- */
    /* Second Row */

    .navTabs .navTab.selected .tabLinks
    {
     
      background: url('http://www.dakmil.com/styles/baisik/xenforo/xenfocus/secondary_nav.png') repeat-x bottom left;
      width: 100%;
      padding: 0;
      border: none;
      border-bottom: 1px solid #cecece;
      overflow: hidden; zoom: 1; 
      position: absolute;
      left: 0px; 
      /*top: 35px;*/
      top: 35px;
      height: 32px;
      *clear:expression(style.width = document.getElementById('navigation').offsetWidth + 'px', style.clear = "none", 0);
    }

      .navTabs .navTab.selected .blockLinksList
      {
          background: none;
          padding: 0;
          border: none;
      }

      .navTabs .navTab.selected .tabLinks .menuHeader
      {
          display: none;
      }
     
      .navTabs .navTab.selected .tabLinks li
      {
          float: left;
          padding: 2px 0;
      }

          .navTabs .navTab.selected .tabLinks li:first-child
          {
            margin-left: 8px;
          }
     
          .navTabs .navTab.selected .tabLinks a
          {
            font-size: 11px;
    color: rgb(102, 102, 102);
    padding: 1px 10px;
    margin-right: 5px;
    display: block;

           
            line-height: 27px;
          }
         
            .navTabs .navTab.selected .tabLinks a:hover,
            .navTabs .navTab.selected .tabLinks a:focus
            {
                font-weight: bold;
    text-decoration: none;
    outline: 0;

               
            }
     
    /* ---------------------------------------- */
    /* Alert Balloons */
     
    .navTabs .navLink .itemCount
    {
      font-weight: bold;
    font-size: 9px;
    color: white;
    background-color: #e03030;
    padding: 0 2px;
    border-radius: 2px; -webkit-border-radius: 2px; -moz-border-radius: 2px; -khtml-border-radius: 2px;
    position: absolute;
    right: 2px;
    top: -9px;
    line-height: 16px;
    min-width: 12px;
    _width: 12px;
    text-align: center;
    text-shadow: none;
    white-space: nowrap;
    word-wrap: normal;
    box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25); -webkit-box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25); -moz-box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25); -khtml-box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25);
    height: 16px;

    }

      .navTabs .navLink .itemCount .arrow
      {
          border: 3px solid transparent;
    border-top-color: #e03030;
    border-bottom: 1px none black;
    position: absolute;
    bottom: -3px;
    right: 4px;
    line-height: 0px;
    text-shadow: none;
    _display: none;
    /* Hide from IE6 */
    width: 0px;
    height: 0px;

      }
     
    .navTabs .navLink .itemCount.Zero
    {
      display: none;
    }
    .pairsInline dl, .pairsInline dt, .pairsInline dd {
    display: inline;
    } 
    /* call to action */

    #SignupButton
    {
      background-color: white;
    margin: 10px 30px;
    border: 1px solid #d4d4d4;
    border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; -moz-border-radius: 8px; -khtml-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; -moz-border-radius: 8px; -khtml-border-radius: 8px;
    text-align: center;
    line-height: 30px;
    box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.2); -webkit-box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.2); -moz-box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.2); -khtml-box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.2); -webkit-box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.2); -moz-box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.2); -khtml-box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.2);
    display: block;
    cursor: pointer;
    height: 30px;

    }

      #SignupButton .inner
      {
          font-weight: bold;
    font-size: 12pt;
    font-family: ;
    color: rgb(255, 255, 255);
    background: rgb(180, 69, 59) url('styles/hoaiducb/xenforo/xenfocus/button_bg.png') repeat-x left top;
    border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -khtml-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -khtml-border-radius: 4px;
    display: block;

      }
     
      #SignupButton:hover .inner
      {
          text-decoration: none;
    background-color: rgb(204, 79, 67);
    border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -khtml-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -khtml-border-radius: 4px;

      }
     
      #SignupButton:active
      {
          box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0, 0.2); -webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0, 0.2); -moz-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0, 0.2); -khtml-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0, 0.2); -webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0, 0.2); -moz-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0, 0.2); -khtml-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0, 0.2);
    position: relative;
    top: 2px;

      }

    /** Text used in message bodies **/

    .messageText
    {
      font-size: 10pt;
    font-family: Arial;
    line-height: 1.5;

    }

    /** Link groups and p
    /* sidebar structural elements */

    .mainContainer
    {
        float: left;
        margin-right: -260px;
        width: 100%;
    }

      .mainContent
      {
          margin-right: 260px;
      }

    .sidebar {
    font-size: 11px;
    float: right;
    width: 250px;
    }
    /* visitor panel */

    .sidebar .visitorPanel
    {
      overflow: hidden; zoom: 1;
    }

      .sidebar .visitorPanel h2 .muted
      {
          display: none;
      }

      .sidebar .visitorPanel .avatar
      {
          margin-right: 10px;
    float: left;
    width: 57px;
    height: 57px;

         
          width: auto;
          height: auto;
      }
     
          .sidebar .visitorPanel .avatar img
          {
            width: 57px;
            height: 57px;
          }
     
      .sidebar .visitorPanel .username
      {
          font-weight: bold;
    font-size: 11pt;
    text-decoration: none;
      }
     
      .sidebar .visitorPanel .stats
      {
          margin-top: 2px;

      }
     
      .sidebar .visitorPanel .stats .pairsJustified
      {
          line-height: normal;
      }

     
    /* generic sidebar blocks */
         
    .sidebar .section .primaryContent  h3,
    .sidebar .section .secondaryContent h3,
    .profilePage .mast .section.infoBlock h3
    {
    background: -moz-linear-gradient(center top,#42AAFF 0%,#15ADE4);
    background: -webkit-gradient(linear,center top,center bottom,from(#42AAFF),to(#15ADE4));
    border: 1px solid #00A6E3;
    border-top-left-radius: 3px; -webkit-border-top-left-radius: 3px; -moz-border-radius-topleft: 3px; -khtml-border-top-left-radius: 3px;
    border-top-right-radius: 3px; -webkit-border-top-right-radius: 3px; -moz-border-radius-topright: 3px; -khtml-border-top-right-radius: 3px;
    box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset; -webkit-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset; -moz-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset; -khtml-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset;
    -webkit-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset;
    -moz-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset;
    -khtml-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset;
    color: white;
    font-weight: bold;
    font-size: 12px;
    padding: 7px;
    text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2),0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.4);
    }
    .sidebar .section .secondaryContent h3 img
    {
    margin-bottom: 3px;
    vertical-align: middle;
    margin-right:5px;
    }
    .sidebar .section .primaryContent,
    .sidebar .section .secondaryContent {
      border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -khtml-border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -khtml-border-radius: 3px;
      border: 1px solid #d2d2d2;
      box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px; -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px; -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px; -khtml-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px; -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px; -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px; -khtml-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px;
      background: rgb(255, 255, 255);
        padding: 5px;
    }

    .sidebar .section .primaryContent  h3 a,
    .sidebar .section .secondaryContent h3 a
    {
      font-weight: bold;
    font-size: 12px;
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
    }

    .sidebar .section .secondaryContent .footnote,
    .sidebar .section .secondaryContent .minorHeading
    {
      color: rgb(152, 152, 152);
    margin-top: 5px;

    }

      .sidebar .section .secondaryContent .minorHeading a
      {
          color: rgb(152, 152, 152);
      }
    /* list of users with 32px avatars, username and user title */

    .sidebar .avatarList li
    {
      margin: 5px 0;
    overflow: hidden;
    zoom: 1;

    }

      .sidebar .avatarList .avatar
      {
          margin-right: 5px;
    float: left;
    width: 32px;
    height: 32px;

         
          width: auto;
          height: auto;
      }
         
      .sidebar .avatarList .avatar img
      {
          width: 32px;
          height: 32px;
      }
     
      .sidebar .avatarList .username
      {
          font-size: 11pt;
    margin-top: 2px;
    display: block;

      }
     
      .sidebar .avatarList .userTitle
      {
          color: rgb(150,150,150);

      }

    /* list of users */

    .sidebar .userList
    {
    }

      .sidebar .userList .username
      {
          font-size: 11px;

      }

      .sidebar .userList .username.invisible
      {
          color: #6CB2E4;

      }
     
      .sidebar .userList .username.followed
      {
         
      }

      .sidebar .userList .moreLink
      {
          display: block;
      }
     
      .useful-link {
    font-size: 13px;
    min-width: 150px;
    margin: 0 auto;
    color: white;
    font-weight: bold;
    text-align: center;
    padding: 5px;
    text-decoration: none;
    background: -moz-linear-gradient(top,#FFF3DB 0%,#96BF25 0%,#87AD16);
    background: -webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#FFF3DB),color-stop(0.0,#96BF25),to(#87AD16));
    border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -khtml-border-radius: 3px;
    -webkit-border-radius: 3px;
    -moz-border-radius: 3px;
    -khtml-border-radius: 3px;
    border: 0px solid #B85F00;
    text-shadow: 0px 1px 0px
    rgba(000, 000, 000, 0.2),0px 0px 0px
    rgba(255, 255, 255, 0);
    display: table;
    margin-top: 5px;
    }
     
    #last-posts{width:100%;}
    #select-lastpost{float:right;cursor:pointer;}
    #option-lastpost{height:18px;}

    .op-last{float:left;border:1px solid #999;padding:2px 0;cursor:pointer;height:18px;background-color:white;margin:-5px 2px 0;width:80px;text-align:center;background-color:#DDD;}
    .op-last2{height:28px;margin-top:-12px;font-weight:bold;line-height:250%;border-radius:5px 5px 0 0;border-bottom:0;color:red;background-color:#FFF;}
    .op-last-bottom{
        background: white url(/../../forum/styles/newcomic/img/v_tab_bg.jpg) repeat-x 0 0;
    border-bottom: 1px solid #D0D9E2;
    border-left: 1px solid #D0D9E2;
    border-right: 1px solid #D0D9E2;
    color: #5C5C5C;
    display: block;
    font-size: 11px;
    font-weight: 700;
    height: 30px;
    line-height: normal;
    margin: 0;
    outline: none;
    padding: 14px 0 14px 20px;
    text-decoration: none;
        width: 110px; }
     
        .op-last-bottom2{-webkit-box-shadow: #CCC 5px 5px 7px;
    background: #F8F8F8;
    box-shadow: #CCC 5px 5px 7px;
    color: #15ADE4;
    font-size: 0.95em;
    padding-right: 1px;
    position: relative;
    z-index: 10;}
    .op-last-select{font-weight:bold!important;color:red;}
    .op-choice{float:left;display:none;}
    .op-change{float:left;margin-left:5px;}
    .op-prew,.op-next{width:20px;height:20px;cursor:pointer;float:left;margin:0 2px;}
    .op-prew{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/contro18.png) 50% 50%;}
    .op-next{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/contro20.png) 50% 50%;}

    #dl-lastpost{display:none;}
    #name-lastpost,.name-lastpost {
    position: absolute;
    padding: 5px 25px;
    font-style: italic;
    }

    .dl-post {
    height: 19px;
    margin-top: 4px;
        background: white url(http://i17.servimg.com/u/f17/17/99/69/83/pm9z10.png);
    }
    lp1,.lp2,.lp3,.lp4,.lp5,.lp6,.lp7,.lp8,.imglp{
    overflow: hidden;
    text-overflow: ellipsis;
    white-space: nowrap;
    position: absolute;
    }
    .dl-post:hover{
    background-color:#DDD;
    }

    .lp1 img {

    display: none;
    }
    .lp2 {
    margin-left: 20px;
    width: 180px;
        overflow: hidden;  position: absolute;  text-overflow: ellipsis;  white-space: nowrap;
    }
        .lp2 a:hover {
    -webkit-transition-duration: 0.2s;
    -webkit-transition-property: all;
    margin: 0px 0px 0px 20px;

    }
    .lp3 {
    margin-left: 400px;
    width: 120px;
    }
    .lp4 {
    margin-left: 525px;
    width: 120px;
    }
    .lp5 {
    margin-left: 650px;
    width: 190px;
    }
    .lp6 {
    margin-left: 220px;
    font-style: italic;
    }
    .lp7 {
    margin-left: 290px;
    font-style: italic;
    }
    .lp8 {
    display: none;
    }
    .imglp {
    display: none;
    }
    #trang-lastpost {
    float: right;
    }
    .TrangTruoc,.TrangSau,.TrangHT{font:12px Courier;cursor:pointer;color:red;float: left;height:30px;width:30px;opacity:0.6;}
    .TrangTruoc:hover,.TrangSau:hover,.TrangHT:hover{opacity:1;}
    .TrangTruoc{display:none;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/fancy_12.png) no-repeat;}
    .TrangSau{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/fancy_10.png) no-repeat;}
    #SoTrangLT{width:25px;height:22px;text-align:center;font-weight:bold;border:3px dashed white;}
    #SoTrangLT:hover{border:3px dashed black;color:red;}

    #Load {
    display:none;
    background: white url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/loadaj10.gif) 50% 50% no-repeat;
    position: fixed;
    left: 50%;
    top: 40%;
    width: 50px;
    height: 50px;
    border: 10px solid #82D23D;
    border: 20px solid rgba(130, 210, 60, .3);
    border-radius: 50px;
    margin-left: -25px;
    }

   
      div.st_vertical{clear:both;color:#616161;float:left;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;line-height:18px;position:relative;width:100%}div.module ol li em span{color:#7E8A9E;float:left;font-size:.8em}li.itemstast em a.username{max-width:100px;overflow:hidden}div.module ol li em a{color:#666;float:right;font-size:.85em;font-weight:700;text-align:right}div.sort_num{background:url() left center no-repeat;height:370px;margin:-5px 0 0 134px;position:absolute;width:23px;z-index:999}li{list-style:none}div.st_vertical ul.st_tabs li{clear:both;float:left}div.st_vertical ul.st_tabs a.st_tab_active{-khtml-box-shadow:5px 5px 7px #CCC;-moz-box-shadow:5px 5px 7px #CCC;-webkit-box-shadow:5px 5px 7px #CCC;background:#F8F8F8;box-shadow:5px 5px 7px #CCC;color:#FF6317;font-size:.95em;padding-right:1px;position:relative;z-index:10}div.st_vertical ul.st_tabs li a{background:#fff url(/../../forum/styles/newcomic/img/v_tab_bg.jpg) repeat-x 0 0;border-bottom:1px solid #D0D9E2;border-left:1px solid #D0D9E2;border-right:1px solid #D0D9E2;color:#5C5C5C;display:block;font-size:11px;font-weight:700;height:30px;line-height:normal;margin:0;outline:none;padding:14px 0 14px 20px;text-decoration:none;width:110px}div.st_vertical ul.st_tabs li a span{clear:both;color:#838383;display:block;font-weight:400;padding-top:3px}
      div.st_vertical div.st_slide_container{clear:both;float:left;position:relative!important}div.st_vertical div.st_tabs_container{border-top:1px solid #D0D9E2;float:left;height:400px;margin-right:-1px;overflow:hidden;position:relative;width:132px;z-index:100}div.st_vertical div.st_view_container{background:#fff;border:1px solid #D0D9E2;height:350px;line-height:18px;padding:5px 10px;position:relative;z-index:5}div.st_vertical div.st_view{height:368px;position:relative}.xl ol,.xl ul{list-style:none outside none}div.module ol li{background:#F9FBFD;float:right;height:19px;margin:2px}div.module ol li em{float:right;overflow:hidden;padding:0 5px;width:470px}div.module ol li .title_stats{display:inline-block;overflow:hidden;width:320px}.box .icoAdd1,.box2 .icoAdd1{background:url(http://i38.servimg.com/u/f38/16/58/45/96/rss10.png) 0 50% no-repeat}.box .icoAdd2,.box2 .icoAdd2{background:url(http://i38.servimg.com/u/f38/16/58/45/96/usr_on10.png) 0 50% no-repeat}.box .icoAdd3,.box2 .icoAdd3{background:url(http://www.evn.com.vn/DesktopModules/ePowerPortal_CMS/FrontEnd/images/blogs.png) 0 50% no-repeat}
       .main .main-foot, .main .main-head {
    font-weight: 400;
    background: #15ADE4;
      color: #FFFFFF;
    padding: .7em 1.3em;
    }


    #stickymsg {
    position: fixed;
    bottom: 62px;
    line-height: 16px;
    right: 82px;
    z-index: 999;
    opacity: 0.8;
    width: 260px;
    height: auto;
    background: #CF3737;
    color: white;
    text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.3) 0px -1px 0px;
    padding: 10px;
    text-decoration: none;
    font-size: 11px;
    font-family: Tahoma;
    border: 2px solid #771B1B;
    box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.3) 0px 1px 4px, inset #F66C6C 0px 1px 0px;
    -webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.3) 0px 1px 4px, inset #F66C6C 0px 1px 0px;
    -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.3) 0px 1px 4px, inset #f66c6c 0px 1px 0px;
    -khtml-box-shadow: rgba(0,0,0,0.3) 0px 1px 4px, inset #f66c6c 0px 1px 0px;
    border-radius: 3px;
    -webkit-border-radius: 3px;
    -moz-border-radius: 3px;
    -khtml-border-radius: 3px;
    }


    body {
    font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif;
    color: #141414;
    background: #D2D2D2 url('http://www.hdwallpapers.in/wallpapers/august_summer-1600x900.jpg') no-repeat top center fixed;
    word-wrap: break-word;
    line-height: 1.27;
    }article, aside, footer, header, hgroup, nav, section {
    display: block;
    }

Trả lời nhanh
Ç⵺ú†
Ç⵺ú†
Ç⵺ú†

—»(¯`HotroFm ´¯)™

Overall header:
Code:
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
    <head>
      <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
      <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
      <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
      <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
      <!-- END switch_compat_meta -->
      <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
      <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
      <!-- END switch_canonical_url -->
      {META_FAVICO}
      {META}
      {META_FB_LIKE}
      <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
      {T_HEAD_STYLESHEET}
      {CSS}
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
      <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
      <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

      <!-- BEGIN switch_fb_login -->
      <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
      <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_fb_login -->

      <!-- BEGIN switch_ticker -->
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
      <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_ticker -->

      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
          /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
          var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
          var slid_vert = false;
          var auto_dir = 'next';
          var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

          switch( tickerDirParam )
          {
            case 'top' :
                slid_vert = true;
                break;

            case 'left':
                break;

            case 'bottom':
                slid_vert = true;
                auto_dir = 'prev';
                break;

            case 'right':
                auto_dir = 'prev';
                break;

            default:
                slid_vert = true;
          }

          $(document).ready(function() {

            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

            if (width_max > 0)
            {
                $('#fa_ticker_content').css('display','block');

                $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
                  if ($(this).width() > width_item)
                  {
                  var ratio      = $(this).width() / width_item;
                  var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                  $(this).height(new_height).width(width_item);
                  }
                });

                if (slid_vert)
                {
                  var height_max = h_perso;

                  $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                      if ($(this).height() > height_max)
                      {
                        height_max = $(this).height();
                      }
                  } );

                  $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                  $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
                }

                $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                      vertical: slid_vert,
                  wrap: 'circular',
                  auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                  auto_direction: auto_dir,
                scroll: 1,
                size: {switch_ticker.SIZE},
                height_max: height_max,
                animation: {switch_ticker.SPEED}
                });
            }
            else
            {
                $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
                $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
            }
          });
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_ticker_new -->

      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      $(document).ready(function(){
          <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
            pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            pm.focus();
          <!-- END switch_enable_pm_popup -->
          <!-- BEGIN switch_report_popup -->
            report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            report.focus();
          <!-- END switch_report_popup -->
          <!-- BEGIN switch_ticker -->
            ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
          <!-- END switch_ticker -->
      });

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
          var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
      <!-- END switch_login_popup -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      $(document).ready( function() {
          $(window).resize(function() {
            var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
            "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                });
          });
      });
      <!-- END switch_login_popup -->
      //]]>
      </script>
      {GREETING_POPUP}
      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <style>
      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
          text-align:center;
          width: 10px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
          margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
          margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
      }
      </style>
      <!-- END switch_ticker_new -->
      {HOSTING_JS}
      <!-- BEGIN google_analytics_code -->
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
        var _gaq = _gaq || [];
        _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
        _gaq.push(["_trackPageview"]);
      _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

      <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
      _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
      _gaq.push(['b._trackPageview']);
      <!-- END google_analytics_code_bis -->

        (function() {
          var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
          ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
          var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
        })();
      //]]>
      </script>
      <!-- END google_analytics_code -->
    </head>

    <body>
      <!-- BEGIN hitskin_preview -->
      <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
          <h1><img src="http://2img.net/i/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
          <div class="content">
            <p>
                {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
                <br />
                <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
            </p>
          </div>
      </div>
      <!-- END hitskin_preview -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      <div id="login_popup" class="module main">
          <div id="login_popup_title" class="main-head">
            <div class="h3">{SITENAME}</div>
          </div>
          <div class="main-content">
            {LOGIN_POPUP_MSG}
            <div id="login_popup_buttons">
                <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                  <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
                  <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                  <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                </form>
            </div>
          </div>
      </div>
      <!-- END switch_login_popup -->

      <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>
    <header>
      <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://duclap.vn/favicon.ico">

    <div id="header">
     
         

    <div id="loginBar">
      <div class="pageWidth">
          <div class="pageContent"> 
           
            <span class="helper"></span>

           
          <form action="login/login" method="post" class="xenForm eAuth" id="login" style="display:none">

     
          <ul id="eAuthUnit">
           
               
               
                 
                  <li><a href="register/facebook?reg=1" class="fbLogin" tabindex="110"><span>Login with Facebook</span></a></li>
               
               
           
          </ul>
     

      <div class="ctrlWrapper">
          <dl class="ctrlUnit">
            <dt><label for="LoginControl">Tên tài khoản hoặc địa chỉ Email:</label></dt>
            <dd><input type="text" name="login" id="LoginControl" class="textCtrl" tabindex="101"></dd>
          </dl>
     
     
          <dl class="ctrlUnit">
            <dt>
                <label for="ctrl_password">Bạn đã có tài khoản rồi?</label>
                <div class="lostPassword"><a href="lost-password/" class="OverlayTrigger OverlayCloser" tabindex="106">Bạn đã quên mật khẩu?</a></div>
            </dt>
            <dd>
                <ul>
                  <li><label for="ctrl_not_registered"><input type="radio" name="register" value="1" id="ctrl_not_registered" tabindex="105">
                      Tích vào đây để đăng ký</label></li>
                  <li><label for="ctrl_registered"><input type="radio" name="register" value="0" id="ctrl_registered" tabindex="105" checked="checked" class="Disabler">
                      Vâng, Mật khẩu của tôi là:</label></li>
                  <li id="ctrl_registered_Disabler">
                      <input type="password" name="password" class="textCtrl" id="ctrl_password" tabindex="102">
                  </li>
                </ul>
            </dd>
          </dl>
     
         
          <dl class="ctrlUnit submitUnit">
            <dt class=""></dt>
            <dd>
                <input type="submit" class="button primary" value="Đăng nhập" tabindex="104" data-loginphrase="Đăng nhập" data-signupphrase="Đăng ký">
                <label for="ctrl_remember" class="rememberPassword"><input type="checkbox" name="remember" value="1" id="ctrl_remember" tabindex="103"> Duy trì trạng thái đăng nhập</label>
            </dd>
          </dl>
      </div>

      <input type="hidden" name="cookie_check" value="1">
      <input type="hidden" name="redirect" value="/forum/">
      <input type="hidden" name="_xfToken" value="">

    </form></div>
      </div>
    </div>
     
    <div id="logoBlock">
      <div class="pageWidth">
          <div class="pageContent">
           
           

           
    <div id="logo"><a href="http://dakmil.com">
                <span></span>
                <img src="http://www.dakmil.com/styles/logo.png" alt="Đắk Mil Community - Nơi TÔi Có Bạn">
            </a></div>
           
            <span class="helper"></span>
          </div>
      </div>
    </div>
     
    <div id="navigation">
    <div class="pageWidth">
      <div class="pageContent">
    <div class="tab-shadow"></div>
          <nav>
    <div class="navTabs primary_nav">
      <ul class="publicTabs">
               
          <!-- extra tabs: home -->
         
         
           
                <li class="navTab portal Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
           
                <a href="/" class="navLink"><img src="http://www.dakmil.com/styles/home.png" class="user_icon"> Trang chủ</a>
               
               
               
            </li>
           
         
         
         
         
          <!-- forums -->
         
            <li class="navTab forums selected">
           
                <a href="/forum" class="navLink"><img src="http://www.dakmil.com/styles/forum.png" class="user_icon"> Diễn đàn</a>
                <a href="/forum" class="SplitCtrl" rel="Menu"></a>
               
                <div class="tabLinks">
                  <div class="primaryContent menuHeader">
                      <h3>Diễn đàn</h3>
                      <div class="muted">Liên kết nhanh</div>
                  </div>
                  <ul class="secondaryContent blockLinksList">
                 
                     
                      <li><a href="/search">Tìm kiếm diễn đàn</a></li>
                     
                      <li><a href="/search?search_id=activetopics">Có gì mới?</a></li>
                 
                  </ul>
                </div>
            </li>
         
         
         
     


         
         
          <!-- members -->

         
            <li class="navTab members Popup PopupControl PopupContainerControl PopupClosed">
           
                <a href="/memberlist" class="navLink"><img src="http://www.dakmil.com/styles/member.png" class="user_icon"> Thành viên</a>
               
               
               
            </li>

               
         
          <!-- help -->
         
            <li class="navTab help Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
           
                <a href="/faq" class="navLink" rel="help"><img src="http://www.dakmil.com/styles/help.png" class="user_icon"> Trợ giúp</a>
               
               
               
            </li>
          <!-- dangnhap -->
            <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
            <li class="navTab help Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
           
                <a href="/login" class="navLink" rel="đăng nhập"><img src="https://www.e-handoff.net/images/login.png" class="user_icon"> đăng nhập</a>
               
               
               
            </li>
                              <li class="navTab help Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
           
                <a href="/register" class="navLink" rel="đăng ký"><img src="http://sitebuilder.appliedi.net/App_Themes/WinXPBlue/icons/login.png" class="user_icon"> đăng ký</a>
               
               
               
            </li>
                                <!-- END switch_user_logged_out -->
                             
                                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                                  <li class="navTab help Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
           
                <a href="/profile?mode=editprofile" class="navLink" rel="lý lịch"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/30/53/user10.png" class="user_icon"> lý lịch </a>
               
               
               
            </li>
      <li class="navTab help Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
           
                <a href="{U_PRIVATEMSGS}" class="navLink" rel="Tin nhắn"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/30/53/sms10.png" class="user_icon">{PRIVATE_MESSAGE_INFO} </a>
               
               
               
            </li>
          <li class="navTab help Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
           
                <a href="/login?logout" class="navLink" rel="Thoát"><img src="https://www.e-handoff.net/images/login.png" class="user_icon">thoát </a>
               
               
               
            </li>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
          <!-- extra tabs: end -->
         
         
         
          <!-- no selection -->
         
         
      </ul>
    </div>
    <span class="helper"></span>
           
          </nav> 
      </div>
    </div>
    </div>

    </div>

     
     

     
     
     

    </header>
           
      <div id="headerMover3">
      <div id="headerProxy" style="display:none;"></div>

    <div id="content" class="forum_list">
      <div class="pageWidth">
          <div class="pageContent">     
           
      <div class="minwidth_IE">
          <div class="layout_IE">
            <div class="container_IE">
                <div class="pun">
                 

                  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                      <div class="module main">
                        <div class="main-content clearfix">
                            <div id="fa_ticker_container">
                              <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                                  <!-- BEGIN ticker_row -->
                                  <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                  <!-- END ticker_row -->
                              </ul>
                            </div>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker_new -->

                  <!-- BEGIN switch_ticker -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                      <div class="module main">
                        <div class="main-content clearfix">
                            <div id="fa_ticker_container">
                              <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                  <div class="fa_ticker_content">
                                    <!-- BEGIN ticker_row -->
                                    <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                    <!-- END ticker_row -->
                                  </div>
                              </div>
                            </div>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker -->

                  <div id="page-body">
                      <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                        <div id="outer-wrapper">
                            <div id="wrapper">
                              <div id="container">
                                 

    <!-- BEGIN html_validation -->
                                        </div>
                                    </div>
                                  </div>
                              </div>
                            </div>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                </div>
            </div>
          </div>
      </div>
    </body>
    </html>
    <!-- END html_validation -->
           

nguồn:hotrofm
Trả lời nhanh
skin4fm
skin4fm
skin4fm

—»(¯`[Members ´¯)™

ngon
Trả lời nhanh
thanhantran
thanhantran
thanhantran

—»(¯`[Members ´¯)™


op
Trả lời nhanh
kenhgame8
kenhgame8
kenhgame8

—»(¯`[Members ´¯)™

xemmmmmmmmmmmm
Trả lời nhanh
Sponsored content

Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ