0%
Diễn Đàn forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Giao Lưu - Kết Nối Online


Go downMessage [Page 1 of 1]

FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

Mới làm cái forum bóng đá có cái skin tiện thể share cho anh em luôn nè .

Mình chỉ share , mình không hổ trợ hay giải đáp các thắc mắc , có gì các bạn hỏi mấy pro nhé cười nhăn răng .

Skin thích hợp dùng cho cả forum IT nhé cười nhăn răng


Đề mô : [You must be registered and logged in to see this link.]

Design by : ThànhKent

CSS : :hie:


Ko thanks ta giết, ko comment ta giết, comment lãm nhãm ta cũng giết... [You must be registered and logged in to see this image.]
https://diendan.forumotion.org
Trả lời nhanh
FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

Index_box
Code:
    <script type="text/javascript">
    $(document).on('ready',function(){$('.lastpost-avatar').each(function(){var touser=$(this).children('span').children('strong').children('a').attr('href');$(this).prepend('<a href="'+touser+'" class="inx"><img src="http://i37.servimg.com/u/f37/17/47/85/23/noavat10.gif" alt="No avatar" /></a>');$(this).children('a').load(touser+' div.main-content.clearfix.center img:eq(0)')})});
    </script>


    <div class="khungbox-quangcaobenphai">
    <!-- BEGIN catrow -->
      <!-- BEGIN tablehead -->
    <div class="main">
          <div class="main-head">
   
            <div class="page-title">
    {catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
          </div>
          <div class="main-content" style="border-bottom: 1px solid #DDDDDD;">
            <table cellspacing="0" class="table">
               
                <tbody class="statused">
      <!-- END tablehead -->
    <!-- BEGIN forumrow -->
                  <tr>
           
                 
                      <td class="tcl" style="padding-right: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_RIGHT}; padding-left: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_LEFT};">
                        <br/>
          <span class="status" style="margin-right: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON}; margin-left: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON};">
                            <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
                        </span>
       
                        <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
                        <br/>
                     
      {catrow.forumrow.FORUM_DESC}
               
               
                  <div style="float:left;width:550px;">
                        <div id="smallrum">{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</div>
                        <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
                        </div>
                     
                      </td>
                   
                <td class="tc2" style="border-left:none;">
    <span style="font-weight:bold;font-size: 11px;font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">
    {catrow.forumrow.TOPICS}
                      <br/>
    <span style="font-weight:bold;font-size: 11px;font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;text-transform: uppercase;color: #454545;text-shadow: white;">
    Chủ Đề
        </span>
    </span>
                 
                    </td>
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                          <td class="tc3" style="border-left:none;">
                 

    <span style="font-weight:bold;font-size: 11px;font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">
    {catrow.forumrow.POSTS}
      <br/>
    <span style="font-weight:bold;font-size: 11px;font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;text-transform: uppercase;color: #454545;text-shadow: white;">
    Bài Viết
   
      </span>
    </span>

                 
                    </td>
                 
         

    <td class="tcr last-box" style="border-left:none;padding-left: 10px;">
                                                  <div class="lastpost-avatar">
                        <span>
                        <!-- BEGIN switch_topic_title -->

                        <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
                        <!-- END switch_topic_title -->
                        {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}

                        </span>
                                                 
   
                                                 
   
      </div>
   

   
   
                      </td>


                 
                 
                  </tr>
      <!-- END forumrow -->
                                   
      <!-- BEGIN tablefoot -->
                </tbody>
            </table>
          </div>
      </div>
      <!-- END tablefoot -->
    <!-- END catrow -->
    </div>


    <!-- BEGIN switch_on_index -->
    <div class="main-box clearfix" style="border: none;background:none;">
      <ul>
          <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
          <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
          <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
      </ul>
      <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
      <p class="right">
          <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
      </p>
      <!-- END switch_delete_cookies -->
    </div>
    <!-- END switch_on_index -->


Ko thanks ta giết, ko comment ta giết, comment lãm nhãm ta cũng giết... [You must be registered and logged in to see this image.]
https://diendan.forumotion.org
Trả lời nhanh
FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

overall_footer_end
Code:

    <!-- BEGIN html_validation -->
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <body>
    <div>
      <div>
          <div>
            <div>
                <div>
                  <div>
                      <ul>
                        <li>
    <!-- END html_validation -->
                        </li>
                      </ul>
                      <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                      <ul>
                        <li>
                            <!-- BEGIN footer_link -->
                              <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                              {switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_SEPARATOR}<a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                            <!-- END footer_link -->
                        </li>
                      </ul>
                      <!-- END switch_footer_links -->
                  </div>
                  <br />
                  <p class="center">
                      <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
                  </p>
                </div>
                {PROTECT_FOOTER}
            </div>
          </div>
      </div>
    </div>

    <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
    <div id="fb-root"></div>
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    FB.init({
      appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
        status: true,
        cookie: true,
        xfbml: true,
      oauth: true
    });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_facebook_login -->

    <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
      if ($('a#logout'))
      {
          var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

          if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
          {
            document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
          }
      }
    });

    $(document).ready( function() {
      $('a#logout').click( function() {
          FB.logout();
      } );
    } );
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
      fa_endpage();
    //]]>
    </script>

    </body>
    </html>

    <div style="width: 1000px;margin: 0 auto;padding-top:30px;padding-bottom:30px;">
   
   
   
   
      <div class="menunav">
    <ul>

      <li>
        <a rel="bookmark" href="/">Trang Chủ</a>
      </li>
      <li>
        <a rel="bookmark" href="/faq">Hổ Trợ</a>
      </li>
      <li>
        <a rel="bookmark" href="/">Liên Hệ</a>
      </li>
      <li id="design-thanhkent">
     
        <a>Thems Design By <font color="red">Thành Kent</font></a>
     
      </li>

    </ul>
    </div>
   
   
   
   
    </div>


Ko thanks ta giết, ko comment ta giết, comment lãm nhãm ta cũng giết... [You must be registered and logged in to see this image.]
https://diendan.forumotion.org
Trả lời nhanh
FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

overall_header
Code:

    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
    <head>
      <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
      <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
      <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
      <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
      <!-- END switch_compat_meta -->
      <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
      <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
      <!-- END switch_canonical_url -->
      {META_FAVICO}
      {META}
      {META_FB_LIKE}
      <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
      {T_HEAD_STYLESHEET}
      {CSS}
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
      <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
      <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

      <!-- BEGIN switch_fb_login -->
      <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
      <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_fb_login -->

      <!-- BEGIN switch_ticker -->
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
      <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_ticker -->

      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
          /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
          var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
          var slid_vert = false;
          var auto_dir = 'next';
          var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

          switch( tickerDirParam )
          {
            case 'top' :
                slid_vert = true;
                break;

            case 'left':
                break;

            case 'bottom':
                slid_vert = true;
                auto_dir = 'prev';
                break;

            case 'right':
                auto_dir = 'prev';
                break;

            default:
                slid_vert = true;
          }

          $(document).ready(function() {

            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

            if (width_max > 0)
            {
                $('#fa_ticker_content').css('display','block');

                $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
                  if ($(this).width() > width_item)
                  {
                  var ratio      = $(this).width() / width_item;
                  var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                  $(this).height(new_height).width(width_item);
                  }
                });

                if (slid_vert)
                {
                  var height_max = h_perso;

                  $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                      if ($(this).height() > height_max)
                      {
                        height_max = $(this).height();
                      }
                  } );

                  $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                  $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
                }

                $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                      vertical: slid_vert,
                  wrap: 'circular',
                  auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                  auto_direction: auto_dir,
                scroll: 1,
                size: {switch_ticker.SIZE},
                height_max: height_max,
                animation: {switch_ticker.SPEED}
                });
            }
            else
            {
                $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
                $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
            }
          });
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_ticker_new -->

      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      $(document).ready(function(){
          <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
            pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            pm.focus();
          <!-- END switch_enable_pm_popup -->
          <!-- BEGIN switch_report_popup -->
            report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            report.focus();
          <!-- END switch_report_popup -->
          <!-- BEGIN switch_ticker -->
            ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
          <!-- END switch_ticker -->
      });

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
          var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
      <!-- END switch_login_popup -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      $(document).ready( function() {
          $(window).resize(function() {
            var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
            "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                });
          });
      });
      <!-- END switch_login_popup -->
      //]]>
      </script>
      {GREETING_POPUP}
      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <style>
      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
          text-align:center;
          width: 10px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
          margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
          margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
      }
      </style>
      <!-- END switch_ticker_new -->
      {HOSTING_JS}
      <!-- BEGIN google_analytics_code -->
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
        var _gaq = _gaq || [];
        _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
        _gaq.push(["_trackPageview"]);
      _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

      <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
      _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
      _gaq.push(['b._trackPageview']);
      <!-- END google_analytics_code_bis -->

        (function() {
          var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
          ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
          var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
        })();
      //]]>
      </script>
      <!-- END google_analytics_code -->
    </head>

    <body>
      <!-- BEGIN hitskin_preview -->
      <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
          <h1><img src="http://2img.net/i/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
          <div class="content">
            <p>
                {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
                <br />
                <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
            </p>
          </div>
      </div>
      <!-- END hitskin_preview -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      <div id="login_popup" class="module main">
          <div id="login_popup_title" class="main-head">
            <div class="h3">{SITENAME}</div>
          </div>
          <div class="main-content">
            {LOGIN_POPUP_MSG}
            <div id="login_popup_buttons">
                <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                  <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
                  <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                  <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                </form>
            </div>
          </div>
      </div>
      <!-- END switch_login_popup -->

      <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

   
   
   
   
   
   
      <div id="top-thanhkent"><div class="top-thanhkent">
      <div class="topWelcome">
    <!-- BEGIN switch_h1 -->
          {switch_h1.MAIN_SITENAME}
      <!-- END switch_h1 -->
           
             
      </div>
             
             
               
               
      <div class="Login-Box">
   
             
          <div class="loginLeft">
                   


               
          <ul>
                              <form action="/login" method="post" name="form_login">
                 

         
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

            <li><a href="register" rel="nofollow" class="notreg">Đăng Ký</a></li>
       

            <li class="inputPad"><div class="loginBoxInput">
            <input type="text" class="input-login-thanhkent" id="loginUsername"  name="username" alt="Tài Khoản" value="Tài Khoản" onblur="if (this.value == '') {this.value = 'Tài Khoản';}" onfocus="if (this.value == 'Tài Khoản') {this.value = '';}" />
                              </div></li>
            <li class="inputPad"><div class="loginBoxInput">

            <input type="password" class="input-login-thanhkent" size="10" name="password" alt="Mật khẩu" value="Mật khẩu" onblur="if (this.value == '') {this.value = 'Mật khẩu';}" onfocus="if (this.value == 'Mật khẩu') {this.value = '';}"/>
                              </div></li>
            <li class="rememberMe"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" class="radio" name="autologin" checked="checked" /> Lưu?</label></li>
            <li class="searchButton"><input type="submit" class="oklogin-thanhkent" name="login" value="Đăng nhập" /></li>

                        <!-- END switch_user_logged_out -->
           
                              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                   
              <li><a href="/profile?mode=editprofile" rel="nofollow" class="notreg" style="padding-left:10px;">Hồ Sơ Cá Nhân</a></li>
            <li><a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars" rel="nofollow" class="notreg">Đổi Avatar</a></li>
          <li><a href="{U_PRIVATEMSGS}" onmouseover="mouseoversound.playclip()" onclick="clicksound.playclip()" rel="nofollow" class="notreg">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a></li>
                      <li><a href="/login?logout" rel="nofollow" class="notreg">Thoát</a></li>
                          <!-- END switch_user_logged_in -->
                             
                                            </form>
   
      </ul>


       

          </div>
           
           
   
      </div>     
          </div></div>

     
     
     
     
      <div class="minwidth_IE">
          <div class="layout_IE">
            <div class="container_IE">
               
                              <div id="pun-intro" class="clearfix">
                             
                                <div style="float:left;width:20%">
            <a href="{U_INDEX}" id="pun-logo"><img src="{LOGO}" alt="{L_INDEX}" /></a>
                </div>
                             
                                  <div style="float:right;width:70%">

                <div style="float:right;height: 70px;width:100%">
    <form style="float:right;" action="/search?mode=results" method="get" name="searchform" class="frm-form">
                  <input id="timkiem" type="text" name="search_keywords" style="border: 2px solid #3ca9e8;margin-top: 15px;margin-left: 20px;font: 13px Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;background:#fff url(http://i35.servimg.com/u/f35/17/75/86/58/search10.png) no-repeat right;width:300px;color:gray;padding-right:25px !important;padding: 10px;padding-left: 10px;" id="query" name="submit" placeholder="Nhập từ khoá tìm kiếm..." value="" lang="en">
                    </form>
                  </div>

   
   
   
      <div class="menunav">
    <ul>

      <li>
        <a rel="bookmark" href="/" title="Home">Trang Chủ</a>
      </li>
      <li>
        <a rel="bookmark" href="/forum" title="Forum">Diễn Đàn</a>
      </li>
      <li>
        <a rel="bookmark" href="/search?search_id=activetopics" title="Bài Mới">Có Gì Mới</a>
      </li>
      <li>
        <a rel="bookmark" href="/faq" title="Hepl">Trợ Giúp</a>
      </li>
      <li>
        <a rel="bookmark" href="/memberlist" title="Member">Thành Viên</a>
      </li>
      <li>
        <a rel="bookmark" href="/groups" title="Group">Nhóm</a>
      </li>

    </ul>
    </div>
   
   
   
   
                </div>
                     
                  </div>
                           
                           
                           
                              <div class="pun">
                             
                             
            <div style="padding-bottom:30px;"> 
                              <a href="/forum"><img src="http://i16.servimg.com/u/f16/17/94/94/62/navbit10.png" alt="Trang chủ" /></a><a href="/forum"> <b>Diễn Đàn</b></a>
                              </div>
                             
        <!--notice -->
                                <div class="tsnotice">
                                  <div class="ntblock1 flpo">
                                    <div class="nttitle">Thông Báo Từ BQT Bongdaplus</div>
                                  </div>
                                  <div class="ntblock2 flpo">
                                    <div class="ntcontent">
                                      <ul>
                                        <li>
                                          <a href="/t468-topic">
                                          <font color="#8126ff">
      <b>Tuyển thành viên cho 2 nhóm Template Designer và Code Team <img src="http://i17.servimg.com/u/f17/17/52/69/11/hot10.gif" border="0"></b>
                                            </font>
                                          </a>
                                          </li>
                                          <li>
                  <a href="/t329-topic">
                    <font color="#f40068">
    <b>Cấp bậc và nhóm diễn đàn CPBlogger <img src="http://i17.servimg.com/u/f17/17/52/69/11/hot10.gif" border="0"></b>
                      </font>
                    </a>
                      </li>
            <li>
            <a href="/t319-topic">
              <font color="#ea0006">
        <b>Nội Quy Diễn Đàn Chinh Phục Blogger <img src="http://i17.servimg.com/u/f17/17/52/69/11/hot10.gif" border="0"></b>
                </font>
              </a>
            </li>
          <li>
            <a href="/t319-topic">
              <font color="#ea0006">
        <b>Nội Quy Diễn Đàn Chinh Phục Blogger <img src="http://i17.servimg.com/u/f17/17/52/69/11/hot10.gif" border="0"></b>
                </font>
              </a>
            </li>
              </ul>
          </div>
          </div>
          </div>
                                   
                      <!--/notice -->
                                   
                                   
    <!--facebook --><div class="tsfb"><div class="tsfbcontent"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http://www.facebook.com/forumvi&amp;width=353&amp;height=187&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;border_color=%23f9f9f9&amp;stream=false&amp;header=false&amp;appId=198973210143787" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:353px; height:187px;" allowtransparency="true"></iframe></div></div><!--
    facebook -->
                                <br/>
                                <br/>
                           
                             
                             
                             
                                <center>
        <a href="/forum" target="_blank"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/15/86/65/76/banner14.gif" width="900" height="120" /></a>
    </center>
          <br/>
                             
                                <center>
        <a href="/forum" target="_blank"><img src="http://i10.servimg.com/u/f10/15/86/65/76/hoason10.jpg" width="900" height="120" /></a>
    </center>
          <br/>
                           
                               
                                  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                      <div class="module main">
                        <div class="main-content clearfix">
                            <div id="fa_ticker_container">
                              <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                                  <!-- BEGIN ticker_row -->
                                  <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                  <!-- END ticker_row -->
                              </ul>
                            </div>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker_new -->

                  <!-- BEGIN switch_ticker -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                      <div class="module main">
                        <div class="main-content clearfix">
                            <div id="fa_ticker_container">
                              <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                  <div class="fa_ticker_content">
                                    <!-- BEGIN ticker_row -->
                                    <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                    <!-- END ticker_row -->
                                  </div>
                              </div>
                            </div>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker -->

                  <div id="page-body">
                      <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                        <div id="outer-wrapper">
                            <div id="wrapper">
                              <div id="container">
                                  <div id="content">
                                   
                                                                                   
                                    <div id="main">
                                        <div id="main-content">

    <!-- BEGIN html_validation -->
                                        </div>
                                    </div>
                                  </div>
                              </div>
                            </div>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                </div>
            </div>
          </div>
      </div>
    </body>
    </html>
    <!-- END html_validation -->


Ko thanks ta giết, ko comment ta giết, comment lãm nhãm ta cũng giết... [You must be registered and logged in to see this image.]
https://diendan.forumotion.org
Trả lời nhanh
mrkucac1
mrkucac1
mrkucac1

—»(¯`[Members ´¯)™

quẫy
Trả lời nhanh
thickcuk1
thickcuk1
thickcuk1

—»(¯`[Members ´¯)™

sdfsdf
Trả lời nhanh
Wall-E
Wall-E
Wall-E

—»(¯`[Members ´¯)™

xemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Trả lời nhanh
skin4fm
skin4fm
skin4fm

—»(¯`[Members ´¯)™

dddddddddd
Trả lời nhanh
Sponsored content

Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ