0%
Diễn Đàn forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Giao Lưu - Kết Nối Online


Go downMessage [Page 1 of 1]

FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

demoonline: [You must be registered and logged in to see this link.]
index_box :hie:


Ko thanks ta giết, ko comment ta giết, comment lãm nhãm ta cũng giết... [You must be registered and logged in to see this image.]
https://diendan.forumotion.org
Thích 0Báo xấu 0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

Trả lời nhanh
FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

Skin này mình chỉnh sửa theo ý mình nên lộn xộn các bạn về cái này ko cần thì xóa đi nha
À CSS nằm chung với overall_header nha các bạn
overall_header
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
 
     
     
     
          <head>
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
      <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
      <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
      <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
      <!-- END switch_compat_meta -->
      <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
      <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
      <!-- END switch_canonical_url -->
      {META_FAVICO}
      {META}
      {META_FB_LIKE}
      <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
      {T_HEAD_STYLESHEET}
      {CSS}
      <!--[if lte IE 6]>
            <style type="text/css">
                    .post-entry .entry-content img{display: block !important}
                    body{background-color: #FFFFFF!important}
              #mudimPanel,.minwidth_IE, #login_popup, #hitskin_preview{display:none!important}
          </style>
      <![endif]-->
      <noscript>
            <style type="text/css">
                    a.mainmenu[href='/groups'],a.mainmenu[href='/privmsg?folder=inbox']{display:block !important}
                    .post-entry .entry-content img{display: block !important}
              #left{display:block !important}
              .module .main-content{height: 12.3em !important}
              .toppost_width{width: 290px;}
              .recentWidth{width: 658px;}
              .latest_topics{overflow: hidden !important; height: 12.3em !important}
              .chatbox, .fmviToggle, #checktip .open{display:none}
          </style>
      </noscript>

      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
      <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>

            <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
      <script type="text/javascript">
          function langEV() {
              if ($("html").attr("xml:lang") == "en") {
                  return true;
              } else if ($("html").attr("xml:lang") == "vi") {
                  return false;
              }
          }
      </script>
      <!-- BEGIN switch_fb_login -->
      <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
      <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_fb_login -->

      <!-- BEGIN switch_ticker -->
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
      <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_ticker -->
   
      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
          /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
          var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
          var slid_vert = false;
          var auto_dir = 'next';
          var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

          switch( tickerDirParam )
          {
            case 'top' :
                slid_vert = true;
                break;

            case 'left':
                break;

            case 'bottom':
                slid_vert = true;
                auto_dir = 'prev';
                break;

            case 'right':
                auto_dir = 'prev';
                break;

            default:
                slid_vert = true;
          }

          $(document).ready(function() {

            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

            if (width_max > 0)
            {
                $('#fa_ticker_content').css('display','block');

                $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
                  if ($(this).width() > width_item)
                  {
                  var ratio      = $(this).width() / width_item;
                  var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                  $(this).height(new_height).width(width_item);
                  }
                });

                if (slid_vert)
                {
                  var height_max = h_perso;

                  $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                      if ($(this).height() > height_max)
                      {
                        height_max = $(this).height();
                      }
                  } );

                  $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                  $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
                }

                $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                      vertical: slid_vert,
                  wrap: 'circular',
                  auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                  auto_direction: auto_dir,
                scroll: 1,
                size: {switch_ticker.SIZE},
                height_max: height_max,
                animation: {switch_ticker.SPEED}
                });
            }
            else
            {
                $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
                $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
            }
          });
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_ticker_new -->

      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      $(document).ready(function(){
          <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
            pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            pm.focus();
          <!-- END switch_enable_pm_popup -->
          <!-- BEGIN switch_report_popup -->
            report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            report.focus();
          <!-- END switch_report_popup -->
          <!-- BEGIN switch_ticker -->
            ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
          <!-- END switch_ticker -->
      });

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
          var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
      <!-- END switch_login_popup -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      $(document).ready( function() {
          $(window).resize(function() {
            var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
            "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                });
          });
      });
      <!-- END switch_login_popup -->
      //]]>
      </script>
      {GREETING_POPUP}
      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <style>
      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
          text-align:center;
          width: 10px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
          margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
          margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
      }
      </style>
      <!-- END switch_ticker_new -->
      {HOSTING_JS}
      <!-- BEGIN google_analytics_code -->
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
        var _gaq = _gaq || [];
        _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
        _gaq.push(["_trackPageview"]);

        (function() {
          var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
          ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
          var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
        })();
      //]]>
      </script>
      <!-- END google_analytics_code -->
           
           
    <script type="text/javascript" src="http://dangvietpy.googlecode.com/files/select.js"></script>
     
<script src=http://handsomevip007.googlecode.com/files/mudim-0.8-r142.js></script>
           
           
      </head>
     
     
     

    <body>
      <!-- BEGIN hitskin_preview -->
      <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
          <h1><img src="http://2img.net/i/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
          <div class="content">
            <p>
                {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
                <br />
                <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
            </p>
          </div>
      </div>
      <!-- END hitskin_preview -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      <div id="login_popup" class="module main">
          <div id="login_popup_title" class="main-head">
            <div class="h3">{SITENAME}</div>
          </div>
          <div class="main-content">
            {LOGIN_POPUP_MSG}
            <div id="login_popup_buttons">
                <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                  <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
                  <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                  <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                </form>
            </div>
          </div>
      </div>
      <!-- END switch_login_popup -->

      <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>
    <header>
      <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://i1284.photobucket.com/albums/a562/live11/banhlai_zpsf28b8e94.png">

    <div id="header">
     
         

    <div id="loginBar">
      <div class="pageWidth">
          <div class="pageContent"> 
           
            <span class="helper"></span>

           
          <form action="login/login" method="post" class="xenForm eAuth" id="login" style="display:none">

     
          <ul id="eAuthUnit">
           
               
               
                 
                  <li><a href="register/facebook?reg=1" class="fbLogin" tabindex="110"><span>Login with Facebook</span></a></li>
               
               
           
          </ul>
     

      <div class="ctrlWrapper">
          <dl class="ctrlUnit">
            <dt><label for="LoginControl">Tên tài khoản hoặc địa chỉ Email:</label></dt>
            <dd><input type="text" name="login" id="LoginControl" class="textCtrl" tabindex="101"></dd>
          </dl>
     
     
          <dl class="ctrlUnit">
            <dt>
                <label for="ctrl_password">Bạn đã có tài khoản rồi?</label>
                <div class="lostPassword"><a href="lost-password/" class="OverlayTrigger OverlayCloser" tabindex="106">Bạn đã quên mật khẩu?</a></div>
            </dt>
            <dd>
                <ul>
                  <li><label for="ctrl_not_registered"><input type="radio" name="register" value="1" id="ctrl_not_registered" tabindex="105">
                      Tích vào đây để đăng ký</label></li>
                  <li><label for="ctrl_registered"><input type="radio" name="register" value="0" id="ctrl_registered" tabindex="105" checked="checked" class="Disabler">
                      Vâng, Mật khẩu của tôi là:</label></li>
                  <li id="ctrl_registered_Disabler">
                      <input type="password" name="password" class="textCtrl" id="ctrl_password" tabindex="102">
                  </li>
                </ul>
            </dd>
          </dl>
     
         
          <dl class="ctrlUnit submitUnit">
            <dt class=""></dt>
            <dd>
                <input type="submit" class="button primary" value="Đăng nhập" tabindex="104" data-loginphrase="Đăng nhập" data-signupphrase="Đăng ký">
                <label for="ctrl_remember" class="rememberPassword"><input type="checkbox" name="remember" value="1" id="ctrl_remember" tabindex="103"> Duy trì trạng thái đăng nhập</label>
            </dd>
          </dl>
      </div>

      <input type="hidden" name="cookie_check" value="1">
      <input type="hidden" name="redirect" value="/forum/">
      <input type="hidden" name="_xfToken" value="">

    </form></div>
      </div>
    </div>
     
    <div id="logoBlock">
      <div class="pageWidth">
          <div class="pageContent">
           
           

           
    <div id="logo"><a href="http://bazoka.forumvi.com">
                <span></span>
                <img src="http://nv4.upanh.com/b2.s34.d3/1fb6bc9c231f8ef8b99362c56f7da159_54442804.logo1011.png" alt="TnhKetNoi - Nơi TÔi Có Bạn">
            </a></div>
           
            <span class="helper"></span>
          </div>
      </div>
    </div>
     
    <div id="navigation">
    <div class="pageWidth">
      <div class="pageContent">
    <div class="tab-shadow"></div>
          <nav>
    <div class="navTabs primary_nav">
      <ul class="publicTabs">
               
          <!-- extra tabs: home -->
         
         
           
                <li class="navTab portal Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
           
                <a href="/" class="navLink"><img src="http://www.dakmil.com/styles/home.png" class="user_icon"> Trang chủ</a>
               
               
               
            </li>
           
         
         
         
         
          <!-- forums -->
         
            <li class="navTab forums selected">
           
                <a href="/forum" class="navLink"><img src="http://www.dakmil.com/styles/forum.png" class="user_icon"> Diễn đàn</a>
                <a href="/forum" class="SplitCtrl" rel="Menu"></a>
               
                <div class="tabLinks">
                  <div class="primaryContent menuHeader">
                      <h3>Diễn đàn</h3>
                      <div class="muted">Liên kết nhanh</div>
                  </div>
                  <ul class="secondaryContent blockLinksList">
                 
                     
                      <li><a href="/search">Tìm kiếm diễn đàn</a></li>
                     
                      <li><a href="/search?search_id=activetopics">Có gì mới?</a></li>
                 
                  </ul>
                </div>
            </li>
         
         
         
     


         
         
          <!-- members -->

         
            <li class="navTab members Popup PopupControl PopupContainerControl PopupClosed">
           
                <a href="/memberlist" class="navLink"><img src="http://www.dakmil.com/styles/member.png" class="user_icon"> Thành viên</a>
               
               
               
            </li>

               
         
          <!-- help -->
         
            <li class="navTab help Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
           
                <a href="/faq" class="navLink" rel="help"><img src="http://www.dakmil.com/styles/help.png" class="user_icon"> Trợ giúp</a>
               
               
               
            </li>
          <!-- dangnhap -->
            <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
            <li class="navTab help Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
           
                <a href="/login" class="navLink" rel="đăng nhập"><img src="https://www.e-handoff.net/images/login.png" class="user_icon"> đăng nhập</a>
               
               
               
            </li>
                              <li class="navTab help Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
           
                <a href="/register" class="navLink" rel="đăng ký"><img src="http://sitebuilder.appliedi.net/App_Themes/WinXPBlue/icons/login.png" class="user_icon"> đăng ký</a>
               
               
               
            </li>
                                <!-- END switch_user_logged_out -->
                             
                                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                                  <li class="navTab help Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
           
                <a href="/profile?mode=editprofile" class="navLink" rel="lý lịch"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/30/53/user10.png" class="user_icon"> lý lịch </a>
               
               
               
            </li>
      <li class="navTab help Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
           
                <a href="{U_PRIVATEMSGS}" class="navLink" rel="Tin nhắn"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/30/53/sms10.png" class="user_icon">{PRIVATE_MESSAGE_INFO} </a>
               
               
               
            </li>
          <li class="navTab help Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
           
                <a href="/login?logout" class="navLink" rel="Thoát"><img src="https://www.e-handoff.net/images/login.png" class="user_icon">thoát </a>
               
               
               
            </li>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
          <!-- extra tabs: end -->
         
         
         
          <!-- no selection -->
         
         
      </ul>
    </div>
    <span class="helper"></span>
           
          </nav> 
      </div>
    </div>
    </div>

    </div>

     
     

     
     
     

    </header>
           
      <div id="headerMover3">
      <div id="headerProxy" style="display:none;"></div>

    <div id="content" class="forum_list">
      <div class="pageWidth">
          <div class="pageContent">     
           
      <div class="minwidth_IE">
          <div class="layout_IE">
            <div class="container_IE">
                <div class="pun">
                 

                  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                      <div class="module main">
                        <div class="main-content clearfix">
                            <div id="fa_ticker_container">
                              <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                                  <!-- BEGIN ticker_row -->
                                  <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                  <!-- END ticker_row -->
                              </ul>
                            </div>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker_new -->

                  <!-- BEGIN switch_ticker -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                      <div class="module main">
                        <div class="main-content clearfix">
                            <div id="fa_ticker_container">
                              <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                  <div class="fa_ticker_content">
                                    <!-- BEGIN ticker_row -->
                                    <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                    <!-- END ticker_row -->
                                  </div>
                              </div>
                            </div>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker -->

                  <div id="page-body">
                      <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                        <div id="outer-wrapper">
                            <div id="wrapper">
                              <div id="container">
                                 

    <!-- BEGIN html_validation -->
                                        </div>
                                    </div>
                                  </div>
                              </div>
                            </div>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                </div>
            </div>
          </div>
      </div>
    </body>
    </html>
    <!-- END html_validation -->
           


       
<style>
a:link {text-decoration: none;}
    a:visited {text-decoration: none;}
    div#left {clear:both; width: 100%; !important}
    html #content-container div#main {margin-left: 0px; !important}
    /** move the header to the top again **/
    ol, ul, .star ul, .star li {
    list-style: none;
    }
    #headerMover
    {
      position: relative;
      zoom: 1;
      /*padding-top: 168px;*/ /* +2 borders */
    }

      #headerMover #headerProxy
      {
         
          height: 166px; /* +2 borders */
      }

      #headerMover #header
      {
          /*width: 100%;
          position: absolute;
          top: 0px;
          left: 0px;*/
      }


    /** Generic page containers **/

    .pageWidth
    {
      margin: 0 auto;
    width: 980px;

    }

    #content .pageWidth
    {
      background-color: rgb(255, 255, 255);
      /*border-left: 1px solid rgb(237, 237, 237);
      border-right: 1px solid rgb(237, 237, 237);*/
    }

    #content .pageContent
    {
      background-color: rgb(255, 255, 255);
    padding: 45px 20px;
    margin-top: -35px;
    box-shadow: 0 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-box-shadow: 0 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.4); -moz-box-shadow: 0 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.4); -khtml-box-shadow: 0 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.4);

    }
    .pun{
      width:100%;
    }
    .node .nodeTitleF a {
      color: #917038;
    font-weight: bold;
    font-size: 20px;
    font-family: Tahoma;
    text-decoration: none;
    }
    ol.nodeList li.node div.nodeInfo div.nodeText h3.nodeTitle a{
    color: #0084C9;
        display: block;
        font-family: Tahoma;
        font-size: 18px;
        padding: 10px 10px 20px 0;
        text-decoration: none;
        text-shadow: 0 0 0 transparent, 0 1px 0 #EEEEEE;
    font-weight: bold;

    }


     
    /* main area - used for L2 categories and most other nodes */

    .nodeList .categoryForumNodeInfo,
    .nodeList .forumNodeInfo,
    .nodeList .pageNodeInfo,
    .nodeList .linkNodeInfo
    {
      background-color: rgb(255, 255, 255);
    padding: 10px;
    border-bottom: 1px solid rgb(237, 237, 237);

     
      padding: 0;
    }


    .nodeList .categoryStrip, .maintitle {
    background: -moz-linear-gradient(center top,#856837 0%,#705A33);
    background: -webkit-gradient(linear,center top,center bottom,from(#856837),to(#705A33));
    border: 1px solid #755C31;
    -webkit-border-top-left-radius: 5px;
    -webkit-border-top-right-radius: 5px;
    -moz-border-radius-topleft: 5px;
    -moz-border-radius-topright: 5px;
    border-top-left-radius: 5px;
    -webkit-border-top-left-radius: 5px;
    -moz-border-radius-topleft: 5px;
    -khtml-border-top-left-radius: 5px;
    -webkit-border-top-left-radius: 5px;
    -moz-border-radius-topleft: 5px;
    -khtml-border-top-left-radius: 5px;
    border-top-right-radius: 5px;
    -webkit-border-top-right-radius: 5px;
    -moz-border-radius-topright: 5px;
    -khtml-border-top-right-radius: 5px;
    -webkit-border-top-right-radius: 5px;
    -moz-border-radius-topright: 5px;
    -khtml-border-top-right-radius: 5px;
    box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #917038 inset;
    -webkit-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #917038 inset;
    -moz-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #917038 inset;
    -khtml-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #917038 inset;
    -webkit-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #917038 inset;
    -moz-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #917038 inset;
    -khtml-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #917038 inset;
    color: white;
    font-weight: bold;
    font-size: 12px;
    padding: 10px;
    text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2),0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.4);
    }

    /* --- public.css --- */

    .slide-pro{
    position:relative; left:-20px;}
    #header
    {
     
    }

    /* clearfix */ #header .pageWidth .pageContent { zoom: 1; } #header .pageWidth .pageContent:after { content: '.'; display: block; height: 0; clear: both; visibility: hidden; }
    /* clearfix */ #header .pageWidth .pageContent { zoom: 1; } #header .pageWidth .pageContent:after { content: '.'; display: block; height: 0; clear: both; visibility: hidden; }


      #logo
      {
          display: block;
          float: left;
          line-height: 90px;
          *line-height: 100px;
          height: 100px;
          vertical-align: middle;
      }

          /* IE6/7 vertical align fix */
          #logo span
          {
            *display: inline-block;
            *height: 100%;
          }

          #logo a:hover
          {
            text-decoration: none;
          }

          #logo img
          {
            vertical-align: middle;
          }

      #visitorInfo
      {
          float: right;
          min-width: 250px;
          _width: 250px;
          overflow: hidden; zoom: 1;
          background: rgb(215, 215, 215);
          padding: 5px;
          border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px;
          margin: 10px 0;
          border: 1px solid #242424;
          color: #242424;
      }

          #visitorInfo .avatar
          {
            float: left;
            display: block;
          }

            #visitorInfo .avatar .img
            {
                border-color: #9b9b9b;
            }

          #visitorInfo .username
          {
            font-size: 18px;
            text-shadow: 0 0 0 transparent, 1px 1px 10px white;
            color: #242424;
            white-space: nowrap;
            word-wrap: normal;
          }

          #alerts
          {
            zoom: 1;
          }

          #alerts #alertMessages
          {
            padding-left: 5px;
          }

          #alerts li.alertItem
          {
            font-size: 11px;
          }

            #alerts .label
            {
                color: #242424;
            }
    .docaonavi
    {
    height: 50px;
    }    .footer .pageContent
    {
      font-size: 11px;
    color: rgb(89, 89, 89);
    background-color: rgb(241, 241, 241);
    margin-top: -31px;
    border-top: 1px solid rgb(223, 223, 223);
    overflow: hidden;
    zoom: 1;
    line-height: 18px;
    height: 30px;

    box-shadow: 0 5px 7px rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-box-shadow: 0 5px 7px rgba(0, 0, 0, 0.4); -moz-box-shadow: 0 5px 7px rgba(0, 0, 0, 0.4); -khtml-box-shadow: 0 5px 7px rgba(0, 0, 0, 0.4);
    -webkit-box-shadow: 0 5px 7x rgba(0, 0, 0, 0.4);
    -moz-box-shadow: 0 5px 7px rgba(0, 0, 0, 0.4);
    -khtml-box-shadow: 0 5px 7px rgba(0, 0, 0, 0.4);
    border-radius: 0 0 10px 10px; -webkit-border-radius: 0 0 10px 10px; -moz-border-radius: 0 0 10px 10px; -khtml-border-radius: 0 0 10px 10px;
    }
     
      .footer a,
      .footer a:visited
      {
          color: rgb(89, 89, 89);
    padding: 5px;
    display: block;

      }
     
          .footer a:hover,
          .footer a:active
          {
            color: rgb(136, 136, 136);

          }

      .footer .choosers
      {
          padding-left: 5px;
    float: left;
    overflow: hidden;
    zoom: 1;

      }
     
          .footer .choosers dt
          {
            display: none;
          }
         
          .footer .choosers dd
          {
            float: left;
          }
         
      .footerLinks
      {
          padding-right: 5px;
    float: right;
    overflow: hidden;
    zoom: 1;

      }
     
          .footerLinks li
          {
            float: left;
          }
         
            .footerLinks a.globalFeed
            {
                width: 14px;
                height: 14px;
                display: block;
                text-indent: -9999px;
                white-space: nowrap;
                background: url('styles/baisik/xenforo/xenforo-ui-sprite.png') no-repeat -112px -16px;
                padding: 0;
                margin: 7px;
            }

    .footerLegal .pageContent
    {
      font-size: 11px;
      overflow: hidden; zoom: 1;
      padding: 5px 0 15px;
      text-align: center;
      color: #707070;
    }

    .foot a{ color: #595959 !important; }
     
      #copyright
      {
          float: left;
      }
     
      #legal
      {
          float: right;
      }
     
          #legal li
          {
            float: left;
            margin-left: 10px;
          }

    .breadBoxTop,
    .breadBoxBottom
    {
      padding: 10px 5px;
    margin: 0 -5px;
    overflow: hidden;
    zoom: 1;
    clear: both;

    }

    .breadBoxTop
    {
    }

    .breadBoxTop .topCtrl
    {
      margin-left: 5px;
    float: right;
    line-height: 29px;

    }

    .breadcrumb
    {
      font-size: 12px;
    background: rgb(250, 250, 250) url('styles/baisik/xenforo/gradients/category-23px-light.png') repeat-x top;
    border: 1px solid rgb(210, 210, 210);
    border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px;
    box-shadow: rgba(0,0,0,0.08) 0px 1px 3px; -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.08) 0px 1px 3px; -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.08) 0px 1px 3px; -khtml-box-shadow: rgba(0,0,0,0.08) 0px 1px 3px;
    overflow: hidden;
    zoom: 1;

    }

    .breadcrumb .boardTitle
    {
      display: none;

    }

    .breadcrumb .crust
    {
      display: block;
    float: left;
    position: relative;
    zoom: 1;

    }

    .breadcrumb .crust a.crumb
    {
      font-weight: bold;
    text-decoration: none;
    background-color: rgb(250, 250, 250);
    padding: 0 8px 0 25px;
    margin-bottom: -1px;
    border-bottom: 1px solid rgb(210, 210, 210);
    outline: 0 none;
    -moz-outline-style: 0 none;
    display: block;
    line-height: 29px;
    overflow: hidden;
    _border-bottom: none;
    height: 29px;

    }

      .breadcrumb .crust:first-child a.crumb
      {
          padding-left: 10px;
    border-top-left-radius: 4px; -webkit-border-top-left-radius: 4px; -moz-border-radius-topleft: 4px; -khtml-border-top-left-radius: 4px;
    border-bottom-left-radius: 4px; -webkit-border-bottom-left-radius: 4px; -moz-border-radius-bottomleft: 4px; -khtml-border-bottom-left-radius: 4px;

      }
     
      .breadcrumb .crust:last-child a.crumb
      {
          font-weight: bold;

      }

    .breadcrumb .crust .arrow
    {
      border: 15px solid transparent;
    border-right: 1px none black;
    border-left-color: rgb(210, 210, 210);
    display: block;
    position: absolute;
    right: -15px;
    top: 0px;
    z-index: 50;
    width: 0px;
    height: 0px;

    }

    .breadcrumb .crust .arrow span
    {
      border: 15px solid transparent;
    border-right: 1px none black;
    border-left-color: rgb(250, 250, 250);
    display: block;
    position: absolute;
    left: -16px;
    top: -15px;
    z-index: 51;
    white-space: nowrap;
    overflow: hidden;
    text-indent: 9999px;
    width: 0px;
    height: 0px;

    }

    .breadcrumb .crust:hover a.crumb
    {
      background-color: rgb(237, 237, 237);

    }

    .breadcrumb .crust:hover .arrow span
    {
      border-left-color: rgb(237, 237, 237);
    }

      .breadcrumb .crust .arrow
      {
          /* hide from IE6 */
          _display: none;
      }

    .breadcrumb .jumpMenuTrigger
    {
      background: transparent url('styles/baisik/xenforo/widgets/quicknav.png') no-repeat;
    margin: 6px 6px 0 0;
    display: block;
    float: right;
    white-space: nowrap;
    text-indent: 9999px;
    overflow: hidden;
    width: 16px;
    height: 16px;

    }

    #navigation {
      height: 35px;
      margin-bottom: 35px;
    }

    #navigation .pageContent
    {
    background: #292929;
      /*height: 68px;*/
      height: 33pxpx;
      position: relative;
    border-radius: 10px 10px 0 0 ; -webkit-border-radius: 10px 10px 0 0; -moz-border-radius: 10px 10px 0 0; -khtml-border-radius: 10px 10px 0 0;
    }

      .navTabs
      {
          font-size: 12px;
    /*background-color: #434343;
          padding: 0 25px;
          border: 1px solid #9b9b9b;
          border-bottom: 1px solid #242424;
          border-top-left-radius: 10px; -webkit-border-top-left-radius: 10px; -moz-border-radius-topleft: 10px; -khtml-border-top-left-radius: 10px;
          border-top-right-radius: 10px; -webkit-border-top-right-radius: 10px; -moz-border-radius-topright: 10px; -khtml-border-top-right-radius: 10px;*/

         
          height: 33px;
      }

    .navTabs.primary_nav{
      @property "primaryNav";
      float: left;
      border-top-left-radius: 4px; -webkit-border-top-left-radius: 4px; -moz-border-radius-topleft: 4px; -khtml-border-top-left-radius: 4px;
      border-top-right-radius: 4px; -webkit-border-top-right-radius: 4px; -moz-border-radius-topright: 4px; -khtml-border-top-right-radius: 4px;
      margin-top: 2px;
      margin-left: 10px;
      @property "/primaryNav";
         
    }

    .navTabs.user_bar{
      @property "userBar";
      float: right;
      font-size: 12px;
            position:fixed;
            top:0;
            right:0;
            font-weight: bold;
            height: 40px;
            background-position: 0pt 0pt;     
            background-repeat: repeat-x;
            background-image: url(http://duclap.vn/diendan/images/75522080951675602044.png);
            width:100%;
            -webkit-box-shadow: 0px 2px 2px black;
            z-index: 999;
      @property "/userBar";
    }

     
          .navTabs .publicTabs
          {
            float: left;
          }
         
          .navTabs .visitorTabs
          {
            margin-top: 7px;
            float: left;
                            margin-left: 65px;
          }
     
            .navTabs .navTab
            {
                float: left;
                white-space: nowrap;
                word-wrap: normal;
                border-top-left-radius: 4px; -webkit-border-top-left-radius: 4px; -moz-border-radius-topleft: 4px; -khtml-border-top-left-radius: 4px;
                border-top-right-radius: 4px; -webkit-border-top-right-radius: 4px; -moz-border-radius-topright: 4px; -khtml-border-top-right-radius: 4px;
            }


    /* ---------------------------------------- */
    /* Links Inside Tabs */

    .navTabs .navLink,
    .navTabs .SplitCtrl
    {
      display: block;
    float: left;
    vertical-align: text-bottom;
    text-align: center;
    outline: 0 none;

     
      height: 33px;
      line-height: 33px;
    }

      .navTabs .publicTabs .navLink
      {
          padding: 0 17px;
          font-weight: bold;
      }
     
      .navTabs .visitorTabs .navLink
      {
          padding: 0 10px;
      }
     
      .navTabs .navLink:hover
      {
          text-decoration: none;
      }
     
      /* ---------------------------------------- */
      /* unselected tab, popup closed */
     
      .navTabs .navTab.PopupClosed .navLink
      {
          color: rgb(255, 255, 255);
      }
     
          .navTabs .navTab.PopupClosed:hover
          {
            background-color: #3e3e3e;
          }
         
            .navTabs .navTab.PopupClosed:hover .navLink,
            .navTabs .navTab.PopupClosed .navLink:hover
            {
                color: rgb(255, 255, 255);
            }
         
      .navTabs .navTab.PopupClosed .arrowWidget
      {
          background-position: -64px 0;
      }
     
      .navTabs .navTab.PopupClosed .SplitCtrl
      {
          margin-left: -16px;
          width: 14px;
      }
         
          .navTabs .navTab.PopupClosed:hover .SplitCtrl
          {
            background: transparent url('http://www.dakmil.com/styles/baisik/xenforo/widgets/nav_menu_gadget.png') no-repeat center left;
          }
     
      /* ---------------------------------------- */
      /* selected tab */

      .navTabs .navTab.selected .navLink
      {
          font-weight: bold;
    color: rgb(39, 39, 39);

          background: url('http://www.dakmil.com/styles/baisik/xenforo/xenfocus/primary_selected.png') repeat-x bottom left;
          border-top-left-radius: 4px; -webkit-border-top-left-radius: 4px; -moz-border-radius-topleft: 4px; -khtml-border-top-left-radius: 4px;
          border-top-right-radius: 4px; -webkit-border-top-right-radius: 4px; -moz-border-radius-topright: 4px; -khtml-border-top-right-radius: 4px; position: relative;
      }

    .navTabs .navTab.selected .navLink:before,
    .navTabs .navTab.selected .navLink:after{
      content: "";
      width: 5px;
      height: 5px;
      display: block;
      position: absolute;
      background: url('http://www.dakmil.com/styles/baisik/xenforo/xenfocus/tab_corners.png') no-repeat 0 0;
      bottom: 0;
      left: -5px;
      z-index: 999;
    }

    .navTabs .navTab.selected .navLink:after{
    background-position: -5px 0;
      left: auto;
      right: -5px;
    }
     
      .navTabs .navTab.selected .SplitCtrl
      {
          display: none;
      }
     
      .navTabs .navTab.selected .arrowWidget
      {
          /* circle-arrow-down */
          background-position: -32px 0;
      }
     
          .navTabs .navTab.selected.PopupOpen .arrowWidget
          {
            /* circle-arrow-up */
            background-position: -16px 0;
          }
     
      /* ---------------------------------------- */
      /* unselected tab, popup open */
     
      .navTabs .navTab.PopupOpen .navLink
      {
      }
     
     
      /* ---------------------------------------- */
      /* selected tab, popup open (account) */

      .navTabs .navTab.selected.PopupClosed:hover .navLink,
      .navTabs .navTab.selected.PopupClosed .navLink:hover
      {
          color: rgb(39, 39, 39);
      }
     
      .navTabs .navTab.selected.PopupOpen .navLink
      {
          color: rgb(39, 39, 39);
    background-color: rgb(255, 255, 255);
    border-top-left-radius: 3px; -webkit-border-top-left-radius: 3px; -moz-border-radius-topleft: 3px; -khtml-border-top-left-radius: 3px;
    border-top-right-radius: 3px; -webkit-border-top-right-radius: 3px; -moz-border-radius-topright: 3px; -khtml-border-top-right-radius: 3px;
    border-bottom-right-radius: 0px; -webkit-border-bottom-right-radius: 0px; -moz-border-radius-bottomright: 0px; -khtml-border-bottom-right-radius: 0px;
    border-bottom-left-radius: 0px; -webkit-border-bottom-left-radius: 0px; -moz-border-radius-bottomleft: 0px; -khtml-border-bottom-left-radius: 0px;
    box-shadow: 0px 5px 5px rgba(0,0,0, 0.5); -webkit-box-shadow: 0px 5px 5px rgba(0,0,0, 0.5); -moz-box-shadow: 0px 5px 5px rgba(0,0,0, 0.5); -khtml-box-shadow: 0px 5px 5px rgba(0,0,0, 0.5);

      }
     
    /* ---------------------------------------- */
    /* Second Row */

    .navTabs .navTab.selected .tabLinks
    {
     
      background: url('http://www.dakmil.com/styles/baisik/xenforo/xenfocus/secondary_nav.png') repeat-x bottom left;
      width: 100%;
      padding: 0;
      border: none;
      border-bottom: 1px solid #cecece;
      overflow: hidden; zoom: 1; 
      position: absolute;
      left: 0px; 
      /*top: 35px;*/
      top: 35px;
      height: 32px;
      *clear:expression(style.width = document.getElementById('navigation').offsetWidth + 'px', style.clear = "none", 0);
    }

      .navTabs .navTab.selected .blockLinksList
      {
          background: none;
          padding: 0;
          border: none;
      }

      .navTabs .navTab.selected .tabLinks .menuHeader
      {
          display: none;
      }
     
      .navTabs .navTab.selected .tabLinks li
      {
          float: left;
          padding: 2px 0;
      }

          .navTabs .navTab.selected .tabLinks li:first-child
          {
            margin-left: 8px;
          }
     
          .navTabs .navTab.selected .tabLinks a
          {
            font-size: 11px;
    color: rgb(102, 102, 102);
    padding: 1px 10px;
    margin-right: 5px;
    display: block;

           
            line-height: 27px;
          }
         
            .navTabs .navTab.selected .tabLinks a:hover,
            .navTabs .navTab.selected .tabLinks a:focus
            {
                font-weight: bold;
    text-decoration: none;
    outline: 0;

               
            }
     
    /* ---------------------------------------- */
    /* Alert Balloons */
     
    .navTabs .navLink .itemCount
    {
      font-weight: bold;
    font-size: 9px;
    color: white;
    background-color: #e03030;
    padding: 0 2px;
    border-radius: 2px; -webkit-border-radius: 2px; -moz-border-radius: 2px; -khtml-border-radius: 2px;
    position: absolute;
    right: 2px;
    top: -9px;
    line-height: 16px;
    min-width: 12px;
    _width: 12px;
    text-align: center;
    text-shadow: none;
    white-space: nowrap;
    word-wrap: normal;
    box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25); -webkit-box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25); -moz-box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25); -khtml-box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25);
    height: 16px;

    }

      .navTabs .navLink .itemCount .arrow
      {
          border: 3px solid transparent;
    border-top-color: #e03030;
    border-bottom: 1px none black;
    position: absolute;
    bottom: -3px;
    right: 4px;
    line-height: 0px;
    text-shadow: none;
    _display: none;
    /* Hide from IE6 */
    width: 0px;
    height: 0px;

      }
     
    .navTabs .navLink .itemCount.Zero
    {
      display: none;
    }
    .pairsInline dl, .pairsInline dt, .pairsInline dd {
    display: inline;
    } 
    /* call to action */

    #SignupButton
    {
      background-color: white;
    margin: 10px 30px;
    border: 1px solid #d4d4d4;
    border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; -moz-border-radius: 8px; -khtml-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; -moz-border-radius: 8px; -khtml-border-radius: 8px;
    text-align: center;
    line-height: 30px;
    box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.2); -webkit-box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.2); -moz-box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.2); -khtml-box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.2); -webkit-box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.2); -moz-box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.2); -khtml-box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.2);
    display: block;
    cursor: pointer;
    height: 30px;

    }

      #SignupButton .inner
      {
          font-weight: bold;
    font-size: 12pt;
    font-family: ;
    color: rgb(255, 255, 255);
    background: rgb(145, 112, 56) url('styles/hoaiducb/xenforo/xenfocus/button_bg.png') repeat-x left top;
    border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -khtml-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -khtml-border-radius: 4px;
    display: block;

      }
     
      #SignupButton:hover .inner
      {
          text-decoration: none;
    background-color: rgb(168, 139, 80);
    border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -khtml-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -khtml-border-radius: 4px;

      }
     
      #SignupButton:active
      {
          box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0, 0.2); -webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0, 0.2); -moz-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0, 0.2); -khtml-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0, 0.2); -webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0, 0.2); -moz-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0, 0.2); -khtml-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0, 0.2);
    position: relative;
    top: 2px;

      }

    /** Text used in message bodies **/

    .messageText
    {
      font-size: 10pt;
    font-family: Arial;
    line-height: 1.5;

    }

    /** Link groups and p
    /* sidebar structural elements */

    .mainContainer
    {
        float: left;
        margin-right: -260px;
        width: 100%;
    }

      .mainContent
      {
          margin-right: 260px;
      }

    .sidebar {
    font-size: 11px;
    float: right;
    width: 250px;
    }
    /* visitor panel */

    .sidebar .visitorPanel
    {
      overflow: hidden; zoom: 1;
    }

      .sidebar .visitorPanel h2 .muted
      {
          display: none;
      }

      .sidebar .visitorPanel .avatar
      {
          margin-right: 10px;
    float: left;
    width: 57px;
    height: 57px;

         
          width: auto;
          height: auto;
      }
     
          .sidebar .visitorPanel .avatar img
          {
            width: 57px;
            height: 57px;
          }
     
      .sidebar .visitorPanel .username
      {
          font-weight: bold;
    font-size: 11pt;
    text-decoration: none;
      }
     
      .sidebar .visitorPanel .stats
      {
          margin-top: 2px;

      }
     
      .sidebar .visitorPanel .stats .pairsJustified
      {
          line-height: normal;
      }

     
    /* generic sidebar blocks */
         
  .sidebar .section .primaryContent  h3,
    .sidebar .section .secondaryContent h3,
    .profilePage .mast .section.infoBlock h3
    {
    background: -moz-linear-gradient(center top,#856837 0%,#705A33);
    background: -webkit-gradient(linear,center top,center bottom,from(#856837),to(#705A33));
    border: 1px solid #755C31;
    border-top-left-radius: 3px; -webkit-border-top-left-radius: 3px; -moz-border-radius-topleft: 3px; -khtml-border-top-left-radius: 3px;
    border-top-right-radius: 3px; -webkit-border-top-right-radius: 3px; -moz-border-radius-topright: 3px; -khtml-border-top-right-radius: 3px;
    box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #917038 inset; -webkit-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #917038 inset; -moz-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #917038 inset; -khtml-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #917038 inset;
    -webkit-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #917038 inset;
    -moz-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #917038 inset;
    -khtml-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #917038 inset;
    color: white;
    font-weight: bold;
    font-size: 12px;
    padding: 7px;
    text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2),0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.4);
    }
    .sidebar .section .secondaryContent h3 img
    {
    margin-bottom: 3px;
    vertical-align: middle;
    margin-right:5px;
    }
    .sidebar .section .primaryContent,
    .sidebar .section .secondaryContent {
      border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -khtml-border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -khtml-border-radius: 3px;
      border: 1px solid #d2d2d2;
      box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px; -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px; -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px; -khtml-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px; -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px; -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px; -khtml-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px;
      background: rgb(255, 255, 255);
        padding: 5px;
    }

    .sidebar .section .primaryContent  h3 a,
    .sidebar .section .secondaryContent h3 a
    {
      font-weight: bold;
    font-size: 12px;
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
    }

    .sidebar .section .secondaryContent .footnote,
    .sidebar .section .secondaryContent .minorHeading
    {
      color: rgb(152, 152, 152);
    margin-top: 5px;

    }

      .sidebar .section .secondaryContent .minorHeading a
      {
          color: rgb(152, 152, 152);
      }    /* list of users with 32px avatars, username and user title */

    .sidebar .avatarList li
    {
      margin: 5px 0;
    overflow: hidden;
    zoom: 1;

    }

      .sidebar .avatarList .avatar
      {
          margin-right: 5px;
    float: left;
    width: 32px;
    height: 32px;

         
          width: auto;
          height: auto;
      }
         
      .sidebar .avatarList .avatar img
      {
          width: 32px;
          height: 32px;
      }
     
      .sidebar .avatarList .username
      {
          font-size: 11pt;
    margin-top: 2px;
    display: block;

      }
     
      .sidebar .avatarList .userTitle
      {
          color: rgb(150,150,150);

      }

    /* list of users */

    .sidebar .userList
    {
    }

      .sidebar .userList .username
      {
          font-size: 11px;

      }

      .sidebar .userList .username.invisible
      {
          color: #6CB2E4;

      }
     
      .sidebar .userList .username.followed
      {
         
      }

      .sidebar .userList .moreLink
      {
          display: block;
      }
     
      .useful-link {
    font-size: 13px;
    min-width: 150px;
    margin: 0 auto;
    color: white;
    font-weight: bold;
    text-align: center;
    padding: 5px;
    text-decoration: none;
    background: -moz-linear-gradient(top,#FFF3DB 0%,#96BF25 0%,#87AD16);
    background: -webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#FFF3DB),color-stop(0.0,#96BF25),to(#87AD16));
    border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -khtml-border-radius: 3px;
    -webkit-border-radius: 3px;
    -moz-border-radius: 3px;
    -khtml-border-radius: 3px;
    border: 0px solid #B85F00;
    text-shadow: 0px 1px 0px
    rgba(000, 000, 000, 0.2),0px 0px 0px
    rgba(255, 255, 255, 0);
    display: table;
    margin-top: 5px;
    }
     


    .main .main-foot, .main .main-head {
    font-weight: 400;
    background: #917038;
      color: #FFFFFF;
    padding: .7em 1.3em;
    }


    #stickymsg {
    position: fixed;
    bottom: 62px;
    line-height: 16px;
    right: 82px;
    z-index: 999;
    opacity: 0.8;
    width: 260px;
    height: auto;
    background: #000;
    color: white;
    text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.3) 0px -1px 0px;
    padding: 10px;
    text-decoration: none;
    font-size: 11px;
    font-family: Tahoma;
    border: 2px solid #917038;
    box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.3) 0px 1px 4px, inset #917038 0px 1px 0px;
    -webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.3) 0px 1px 4px, inset #917038 0px 1px 0px;
    -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.3) 0px 1px 4px, inset #917038 0px 1px 0px;
    -khtml-box-shadow: rgba(0,0,0,0.3) 0px 1px 4px, inset #917038 0px 1px 0px;
    border-radius: 3px;
    -webkit-border-radius: 3px;
    -moz-border-radius: 3px;
    -khtml-border-radius: 3px;
    }


    body {
    font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif;
    color: #141414;
    background: #D2D2D2 url('http://i12.servimg.com/u/f12/17/98/77/22/bg10.gif') ;
    word-wrap: break-word;
    line-height: 1.27;
    }article, aside, footer, header, hgroup, nav, section {
    display: block;
    }
       
      </style>


Ko thanks ta giết, ko comment ta giết, comment lãm nhãm ta cũng giết... [You must be registered and logged in to see this image.]
https://diendan.forumotion.org
Thích 0Báo xấu 0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

Trả lời nhanh
FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

index_body
Code:
{JAVASCRIPT}

     
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center"> <tr> <td><img src="http://i14.servimg.com/u/f14/14/04/65/68/post_t10.png" alt="" /></td> <td style="background: url(http://i14.servimg.com/u/f14/14/04/65/68/post_t11.png) repeat-x top left" width="100%"> </td> <td><img src="http://i14.servimg.com/u/f14/14/04/65/68/post_t12.png" alt="" /></td> </tr> <tr> <td style="background: url(http://i14.servimg.com/u/f14/14/04/65/68/post_s10.png) repeat-y top left" valign="bottom"> </td> <td>
         
         
    <center>
    <font size="5" color="green">Welcome to [You must be registered and logged in to see this link.] /><table width="100%"><tr><td width="70%" align="left"><br />     
  <a href="http://www.tnhketnoi.com/t4-topic" target="_blank"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/110.gif"> <b><font size=2 color="brown">Nội Qui Forum!</font></b><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/18/02/40/66/icon1410.png"/></a><br />       
  <a href="http://www.tnhketnoi.com/t1345-topic" target="_blank"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/210.gif"> <b><font size=2 color="blue"><blink>Tên miền mới của Forum</blink></font> </b><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/new10.gif"/></a><br />       
  <a href="http://www.tnhketnoi.com/t1962-topic" target="_blank"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/310.gif"> <b><font size=2 color="Green">Đặt liên kết bạn bè<img src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/timrun10.gif"/></font></b></a><br />       
  <a href="http://www.tnhketnoi.com/f77-forum" target="_blank"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/410.gif"> <b><font size=2 color="red"> Góp ý cho ban quản trị forum ^^!</font></b> <img src="http://r19.imgfast.net/users/1911/13/87/62/album/th/andanh10.png"/></a><br />       
    <a href="http://www.tnhketnoi.com/t1512-topic" target="_blank"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/510.gif"> <b><font size=2 color="violet"><blink>Tuyển Nhân Sự Quản Lý 4Forum</blink> <img src="http://i69.servimg.com/u/f69/18/02/40/66/icon1410.png"></font></b></a><br />       
    <a href="http://www.tnhketnoi.com/t1992-topic#2894" target="_blank"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/610.gif"> <b><font size=2 color="orange"><b>Thuyết kế baner cho forum</blink></b> <img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/new10.gif"></font></b>
  </a></td><td width="30%" align="left" target="_blank"><b>Hỗ trợ trực tuyến :</b><br /><br /><a rel="nofollow" href="ymsgr:sendIM?bazoka_op"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=bazoka_op&m=g&t=1" alt="Admin" border="0"></a>    <font color="##FF0000" face="Comic Sans MS"><b>๖ۣۜTiger86</b></font><br />
      <a rel="nofollow" href="ymsgr:sendIM?bibi_q7_love_bibi"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=boy_q7_love_bibi&m=g&t=1" alt="Admin" border="0"></a> <font color="#180B7A" face="Comic Sans MS"><b>Admin</b></font><br /><br />
        <size=18><b>Email: [You must be registered and logged in to see this link.]</b></size>  <br /></span></td></div></div></tr></table>

    </center>
 

 </td> <td style="background: url(http://i14.servimg.com/u/f14/14/04/65/68/post_s11.png) repeat-y top right" valign="bottom"> </td> </tr> <tr> <td><img src="http://i14.servimg.com/u/f14/14/04/65/68/post_f12.png" alt="" /></td> <td style="background: url(http://i14.servimg.com/u/f14/14/04/65/68/post_f11.png) repeat-x top left" width="100%"> </td> <td><img src="http://i14.servimg.com/u/f14/14/04/65/68/post_f10.png" alt="" /></td> </tr> </table>
     
     
 
     
     
     
     
     

<div id="left" class="boxfmvi main" style="display: block; "><div class="main-head"><a style="margin-right: 10px;" href="http://bazoka.forumvi.com/" original-title="Reload"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/17/54/81/09/playba10.png"></a><span style="color:#FFF;font-family:Trebuchet MS;font-size:17px!important;font-variant:small-caps;font-weight:600!important;text-shadow:1px 1px 1px #000">CHATBOX</span></div>
 
 <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<center><b>
<a href="/login" class="inner">Bạn Cần Đăng Nhập Để Vào CHATBOX</a> - <a href="/register" class="inner">Nếu Chưa Có Nick Thì Hãy Đăng Ký Tại Đây</a>

<br/>
(Khi tham gia CHATBOX ko nói tục, chữi thề. !)
</b></center>
 <!-- END switch_user_logged_out -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <iframe frameborder="0" width="100%" height="400px" onerror="firstchatfmvi()" src="/chatbox/index.forum?archives=1" onload="firstchatfmvi()" id="chatfmvi"></iframe><script type="text/javascript">function firstchatfmvi() {setTimeout(function () {if ($("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_option_disco").css("display") == "none") {$("#chatfmvi")[0].contentWindow.CB_disconnect()}}, 2000);}</script>
 <!-- END switch_user_logged_in -->
 
 

 
 


<div id="thuviennhac" style="display:none;"></div>

    <div class="qtantdytvds">

    <div id="khungqtanlck" class="anhienlck">
    <div id="qtloadingvds" class="an"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/loadin10.gif" /></div>
    <div id="vds_qtan" class="qtan1vds"><marquee id="vds_cuon" direction="up" scrollamount="1" scrolldelay="100" width="390" height="60" onmouseover="document.getElementById('vds_cuon').stop();" onmouseout="document.getElementById('vds_cuon').start();"></marquee></div>
    <div id="vds_lck" class="lck1vds"></div>
    </div>

    <div id="danhsachnhac" class="ds1vds"></div>

    <div id="vds_tdyt" class="tdyt1vds"><b>Quà Tặng Âm Nhạc BazoKa - One Piece World</b></div>

    <div id="thongtinnguoigui" align="center"><b><font color="black">Thông tin người gửi</font></b></div>

    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <div class="qtantdyt_new"><img src="http://i49.servimg.com/u/f49/16/29/88/81/add10.png" title="Tạo một món quà mới" onclick="qtantdytnew()"/></div>
    <!-- END switch_user_logged_in -->

    <div class="nutbam_vds">
    <div class="nutlck"><img src="http://i49.servimg.com/u/f49/16/29/88/81/list_e10.png" title="Ẩn/Hiện Lời ca khúc" onclick="anhienlck()"/></div>
    <div class="nutdsn"><img src="http://i49.servimg.com/u/f49/16/29/88/81/list_s10.png" title="Ẩn/Hiện Danh sách ca khúc" onclick="anhiendsn()"/></div>
    </div>

    </div>

    <div id="vds_nhaplieu" class="an">

    <form id="form_qtanvds" target="bvreload" action="/post" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)"  enctype="multipart/form-data">
      <span class="gen"><b><font color="#23eb41">Tên ca khúc: »</font></b></span>

      <textarea id="vds_tenck" style="width:98%; type="text" rows="1" tabindex="1" wrap="virtual" maxlength="100" onblur="if(this.value=='') this.value='Điền tên bài hát vào đây!';" onfocus="if(this.value=='Điền tên bài hát vào đây!') this.value='';" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}">Điền tên bài hát vào đây!</textarea>
   
   

   
      <span class="gen"><b><font color="#23eb41">Mã flash: »</font></b> <i>(Hỗ trợ mp3.zing.vn - nhaccuatui.com - nhac.vui.vn)</i></span>

      <textarea id="vds_flash" style="width:98%; type="text" rows="3" tabindex="2" wrap="virtual" maxlength="500" onblur="if(this.value=='') this.value='Dán đoạn mã flash vào đây!';" onfocus="if(this.value=='Dán đoạn mã flash vào đây!') this.value='';" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}">Dán đoạn mã flash vào đây!</textarea>
   
   


      <span class="gen"><b><font color="#23eb41">Lời ca khúc: »</font></b></span>

      <textarea id="vds_nlck" style="width:98%; height:150px;" type="text" wrap="hard" rows="30" tabindex="3" maxlength="3000" onblur="if(this.value=='') this.value='Chưa cập nhật lời...';" onfocus="if(this.value=='Chưa cập nhật lời...') this.value='';">Chưa cập nhật lời...</textarea>
   
   


   
      <span class="gen"><b><font color="#23eb41">Gửi đến: »</font></b></span>
      <input class="post" type="text" id="vds_guiden" name="nguoinhan" maxlength="30" value="" size="30" tabindex="4" />
    -
      <input class="liteoption" type="button" id="find_friend" tabindex="5" value="Tìm thành viên">

   


      <span class="gen"><b><font color="#23eb41">Thông điệp: »</font></b> <i>(Ít nhất 30 ký tự)</i></span>

      <textarea id="vds_ntdyt" style="width:98%"; type="text" rows="2" tabindex="6" wrap="soft" maxlength="255" onblur="if(this.value=='') this.value='Nội dung thông điệp...';" onfocus="if(this.value=='Nội dung thông điệp...') this.value='';" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}">Nội dung thông điệp...</textarea>
   
   


   
      <center>
    <a href="http://www.hotrofm.com"style="display:none;" ></a>
      <input id="vds_qtgui" style="width:50px; height:25px;" class="mainoption"  type="submit" name="post" value="Gửi" tabindex="8" onclick="guiquatang(), offqtantdytnew()" />
      <input id="vds_thoat" style="width:50px; height:25px;" type="button" value="Thoát" tabindex="9" onclick="offqtantdytnew()" />
   
      </center>

      <input type="hidden" class="post" name="subject" id="vds_qtan_tieude" />
      <input type="hidden" name="message" id="vds_qtan_noidung" />
      <input type="hidden" name="lt" value="0" />
      <input type="hidden" name="mode" value="newtopic" />
      <input type="hidden" id="linkvds" value="" />

      <input type="hidden" id="vds_kt_1" value="" />
      <input type="hidden" id="vds_kt_2" value="" />
      <input type="hidden" id="vds_kt_3" value="" />
      <input type="hidden" id="vds_kt_4" value="" />

    <div class="an"><iframe name="bvreload" height="1px" width="1px"></iframe></div>
    <div type="z-index:9999;" id="find_username" class="jqmWindow"></div>
    <script type="text/javascript">
    function guiquatang(){var t=setTimeout("trolaitrang()",1000);}
    function trolaitrang(){window.location.replace("{TOPIC_URL}");}
    </script>
    <script src="http://illiweb.com/rs3/13/frm/jquery/jqmodal/jqmodal.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="http://hotro.4forum.biz/58956.js" type="text/javascript"></script>

    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    $(document).ready(function(){function find_username(fieldname) {
    $.get('/search.forum?mode=searchuser&fieldname=' + fieldname + '&time=' + timestamp(), '',function(data){
    $('#find_username').html(data).jqmShow();
    $('.jqmOverlay').bgiframe();
    $('#find_username').bgiframe();});return false;}
    $('#find_friend').click(function(){return find_username('nguoinhan');});
    $('#find_foe').click(function(){return find_username('foe');});
    $(".qtantdyt_new").click(function () {
            jQuery("<div />").load("/post?f=3&mode=newtopic input[name^=auth]").appendTo("form#form_qtanvds");
        });
    $('#find_username').jqm({toTop: true});});//]]></script>


      <input type="hidden" id="cm_qtan" name="f" value="20" />

    </form>
    </div>


    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <div id="pun-visit" class="clearfix">
      <ul>
            <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
            <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
          <li><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a></li>
          <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></li>
      </ul>
      <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <div id="pun-visit">
      <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_out -->    <!-- BEGIN message_admin_index -->
    <div class="main">
      <!-- BEGIN message_admin_titre -->
      <div class="main-head">
          <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
      </div>
      <!-- END message_admin_titre -->

      <!-- BEGIN message_admin_txt -->
      <div id="pun-announcement">
          <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
      </div>
      <!-- END message_admin_txt -->
    </div>
    <!-- END message_admin_index -->

    <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
    <div class="main">
    <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
      <div class="user_login_form main-box center">
          <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label> 
          <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label> 
          <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> 
          {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
          <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
          <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
          <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
          <!-- END switch_fb_connect -->
      </div>
    </form>
    </div>
    <!-- END switch_user_login_form_header -->


 
                     

        <div class="boxContent1" style="float: left; width: 72%; ">
    {BOARD_INDEX}
    </div>
   
        <div class="sidebar">
                    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <div class="section loginButton">     
      <div class="secondaryContent">
          <label for="LoginControl" id="SignupButton"><a href="login/" class="inner">Đăng nhập</a></label>

    <label id="SignupButton"><a href="register" class="inner">Đăng ký</a></label>
      </div>
    </div>
   
    <!-- END switch_user_logged_out --><br>

       
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         
         
                     
                <div class="section">
     
          <div class="secondaryContent WidgetFramework_WidgetRenderer_Html" id="widget-10">
           
                <h3><img border="0" src="http://www.dakmil.com/styles/icon/link.png"> Avatar</h3>
  <p>
            <center><span class="useravatar"></span> </center>
              <div id="avatar">
                </div>
   
            </p>
                 
          </div>
     
    </div>

            <br>
             
             
         
              <div class="section">
     
          <div class="secondaryContent WidgetFramework_WidgetRenderer_Html" id="widget-10">
           
  <h3><img border="0" src="http://www.dakmil.com/styles/icon/link.png">Tùy chỉnh thông tin</h3>

          <p>
                <img src="http://i16.servimg.com/u/f16/17/96/22/30/user1010.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=informations"> Thông tin cá nhân</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i16.servimg.com/u/f16/17/96/22/30/cog1010.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=preferences"> Quyền riêng tư</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i16.servimg.com/u/f16/17/96/22/30/image110.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars"> Thay đổi Avatar</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i16.servimg.com/u/f16/17/96/22/30/text_s10.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=signature"> Tạo chữ ký</a>
            </p> 
            </div>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_in -->  <br>
               


          <div class="section">
     
          <div class="secondaryContent WidgetFramework_WidgetRenderer_Html" id="widget-10">
           
                <h3><img border="0" src="http://www.dakmil.com/styles/icon/link.png"> Like Facebook nào các bạn!!</h3>
<center>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https://www.facebook.com/pages/Tnhketnoi/162655403892882&amp;width=245&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;connections=9&amp;stream=false&amp;header=false&amp;height=270" scrolling="no" frameborder="0" style="border: medium none; overflow: hidden; height: 300px; width: 235px;background:#fff;"></iframe>
</center>
          </div>
     
    </div>
   
            <br>

                 
                <div class="section">
     
          <div class="secondaryContent WidgetFramework_WidgetRenderer_Html" id="widget-10">
           
                <h3><img border="0" src="http://www.dakmil.com/styles/icon/link.png"> Âm nhạc</h3>
  <center>
                  <object width="230" height="230">  <param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/l/d6w66SvkJObZ" />  <param name="quality" value="high" />  <param name="wmode" value="transparent" />  <param name="allowscriptaccess" value="always" />  <param name="flashvars" value="&autostart=false" />  <embed src="http://www.nhaccuatui.com/l/d6w66SvkJObZ" flashvars="target=blank&autostart=false" allowscriptaccess="always" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="230" height="230"></embed></object>
                  </center>       
          </div>
     
    </div>
                 
                 
   
            <br>
   
      <div class="section">
     
          <div class="secondaryContent WidgetFramework_WidgetRenderer_Html" id="widget-10">
           
                <h3><img border="0" src="http://www.dakmil.com/styles/icon/link.png"> Đồng hồ</h3>
                 
            <center>   
        <embed src="http://www.clocklink.com/clocks/5010-blue.swf?TimeZone=ICT&"  width="222" height="66" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash">
              </center>
         
            </div>
    </div>
   
      <br>
       

     
        <div class="section">
     
          <div class="secondaryContent WidgetFramework_WidgetRenderer_Stats" id="widget-4">
           
                <h3><img border="0" src="http://www.dakmil.com/styles/icon/link.png"> Quảng cáo</h3>
 
              <center>
   
    <a href="http://bazoka.forumvi.com" target="_blank" style="text-decoration: none;"><img src="http://i1284.photobucket.com/albums/a562/live11/OP7/242_zps2e04188d.png" width="230" height="250">
   

    <a href="http://hotrofm.com" target="_blank" style="text-decoration: none;"><img src="http://i16.servimg.com/u/f16/17/96/22/30/1211.gif" width="230" height="250">
                 
<a href="http://bazoka.forumvi.com/contact" target="_blank" style="text-decoration: none;"><img src="http://i38.servimg.com/u/f38/16/58/45/96/300x2510.jpg" width="230" height="250">
       
     
      </center>           
             
    </div>
   
          </div>
     
      <br>

        <div class="section">
     
          <div class="secondaryContent WidgetFramework_WidgetRenderer_Stats" id="widget-4">
           
                <h3><img border="0" src="http://www.dakmil.com/styles/icon/statistics.png"> Thống kê diễn đàn</h3>
    <div class="pairsJustified">
          <p>{RECORD_USERS}
                  <br />{TOTAL_POSTS}
                  <br />{TOTAL_USERS}</p>
      <p>{TOTAL_USERS_ONLINE}
                  <br />{LOGGED_IN_USER_LIST} {L_ONLINE_USERS} {L_CONNECTED_MEMBERS}</p>
                                   
                                   
                                   
                                   
                                      </div>
           
          </div>
     
    </div>
   
          </div>

     
         
         
     
                   
                      <div class="boxContent4" style="float: left; width: 100%">
    <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
    <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
      <div class="user_login_form main-box center">
          <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label> 
          <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label> 
          <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> 
          {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
          <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
          <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
          <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
          <!-- END switch_fb_connect -->
      </div>
    </form>
    <!-- END switch_user_login_form_footer -->

    {CHATBOX_BOTTOM}

                  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
    <div id="pun-info" class="main">
      <div class="main-content">
          <td width="680">
                <div class="forumbit_nopost L1">
                  <div id="wgo" class="blockhead" colspan="5">
                      <small>
                                                      <div class="title kinds"><h2>{RECORD_USERS}</h2><div class="tt_outside"><div class="top"></div><div class="bottom"></div></div></div>
                                                      <div class="title kinds"><h2>{TOTAL_USERS_ONLINE}</h2><div class="tt_outside"><div class="top"></div><div class="bottom"></div></div></div>
                                                      </small>
                  </div>
                  <hr>
                      <div class="forumrow" style="width:100%;">
                           
                     
    <table>
      <tbody><tr>
          <td width="150" height="280">
            <center>
               
                      <br><font color="#FF0000"><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/luffy110.gif"> <b>♥BzK♥</b></font><br>
                     
                          <img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/98/77/22/logo-b12.png" width="250" height="280">
                                   
                                           
                                          </center>
          </td>
          <td>
          <table>
            <tbody><tr>
                <td width="315">
    <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">
                  <center><b><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/users_10.png" border="0"> Thành viên đã ghé thăm Diễn đàn</b></center>
    </div>
     
                </td>
                <td width="15">
                </td>
                <td width="305">
                     
                      <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">
                        <center><b><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/forum_10.png" alt="Thống kê »™-‘๑’- BazoKa.Forumvi.com -‘๑’-™«" title="Thống kê »™-‘๑’- BazoKa.Forumvi.com -‘๑’-™«"> Thống kê Diễn đàn</b></center>
    </div>
                     
                           
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="325">
                  <div class="dongkhung">
                      <div style="border:1px wave #8f95bf; overflow: auto; overflow-x: hidden; width: auto; height: 150px; text-align: left; verticle-align: top; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; margin-top: 1px; margin-bottom: 0px;">
                       
                 
                     
                        <ol class="commalist" id="wgo_wvt_list">
                                                              {LOGGED_IN_USER_LIST}
                            {L_ONLINE_USERS}
            {L_CONNECTED_MEMBERS}
                            <br>
                           
                        </ol>
                     
                                 
         
                      </div> 
                  </div>
                </td>
                <td width="15">
                </td>
                <td width="325">
                      <div class="dongkhung">
                        <div style="border:1px wave #8f95bf; overflow: auto; overflow-x: hidden; width: auto; height: 150px; text-align: left; verticle-align: top; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; margin-top: 1px; margin-bottom: 0px;"> 
                           
          <div class="smallfont"> 
          <center><span class="inlineimg" original-title="Trong thời hạn cuối cùng 30 ngày"><font size="2" color="blue"><i><b>{TOTAL_USERS}</b></i></font></span></center><center><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/ngando10.gif"></center>
    <span class="vftrends" original-title="Tháng này: 1"><b><font face="georgia" color="red" size="3">{TOTAL_POSTS}</font></b> <img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/vbtren10.gif" alt="" border="0"></span><br>
          <span class="vftrends" original-title="Tháng này: 0"><b><font face="georgia" color="blue" size="3">{TOTAL_USERS}</font></b> <img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/vbtren10.gif" alt="" border="0"></span><br>
          <center><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/ngando10.gif"></center><font size="2" color="red"><center><i><b>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}<br>{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</b></i></center></font>
         
           
          </div>
           
                        </div>
                      </div>
                </td>
            </tr>
          </tbody></table>
    <br>
          <div class="dongkhung">
          <p><center><font size=3 face="Comic Sans MS" color="blue">{NEWEST_USER} nào!</font></center></p>
                      <br>
            <center>

      <p style="cursor:default;color:darkGrey;" id="vsa_focobj" title="Board started: 15-12-2012">

      <script language="JavaScript" type="text/javascript">

          function VSaFOCSetCountup(theday,themonth,theyear) {da = theday, mo = themonth, yr = theyear;
        }
        VSaFOCSetCountup(15,12,2012);

        function VSaFOCCount() {
        prefix = "";today = new Date();todaym = today.getMonth();todayd = today.getDate();todayh = today.getHours();todaymin = today.getMinutes();todaysec = today.getSeconds();montharray = new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec");todayy = today.getYear();if (todayy < 1000){todayy += 1900;}todaystring = montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec;paststring = montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr;dd = Date.parse(todaystring)-Date.parse(paststring);dyear = todayy - 2012 - 1;dday = Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1);dhour = Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1);dmin = Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1);dsec = Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1);dhourd = "";dmind = "";dsecd = "";if (dday>0) {dyearc = ", ";} else {dyearc = " ";}dyearc = ", ";if (dday>365) {dday = Math.floor(dday - (dyear * 365.24219));}if (dday<0){dday = 365 - (dday * -1);}if (dday>=365){dyear = dyear + 1;dday = dday - 365;}if (dyear==1) {dyeard = dyear+" Năm"+dyearc;} else if (dyear>1){dyeard = dyear+" Năm"+dyearc;} else {dyeard = "";}if (dday<=0) {ddayd = "";} else if (dday==1) {ddayd = dday+" Ngày";} else {ddayd = dday+" Ngày";}if (ddayd) {dhourc = ", ";} else {dhourc = "";}if (dhour==1) {dhourd = dhourc+dhour+" Giờ";} else {dhourd = dhourc+dhour+" Giờ";}if (dmin==1) {dmind = ", "+dmin+" Phút";} else {dmind = ", "+dmin+" Phút";}if (dsec==1) {dsecd = ", "+dsec+" Giây";} else {dsecd = ", "+dsec+" Giây";}suffix = " Kể Từ Khi Forum Được Thành Lập";
document.getElementById('vsa_focobj').innerHTML = prefix + dyeard + ddayd + dhourd + dmind + dsecd + suffix;
setTimeout("VSaFOCCount()",1000);
}
VSaFOCCount();

      </script>

      <p>
<font color="#5C5C5C">Forum Thành Lập Ngày 15 - 12 - 2012</font>
</center>

          </div>

      </tr>

    </table>
         
                      </div>
                  </li>
                </div>
            </td>


          <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
          <div id="onlinechat">
            <p class="page-bottom">
            {TOTAL_CHATTERS_ONLINE} :
            {CHATTERS_LIST}<br />
           
            </p>
          </div>
    <!-- END switch_chatbox_activate -->
      </div>
    </div>
    <!-- END disable_viewonline -->

                     
                       <div class="main-content">

<p class="starsTitle">Liên kết bạn bè</p>
        <div class="rightStats">
            <div class="leftStats">
              <img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/64/54/11/forum_10.gif" />
</div>


<marquee style="border-style: solid #C0C0C0; border-width: 0px; padding: 0" scrollamount="2" scrolldelay="20" loop="true" truespeed="" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"><a href="http://www.bazoka.forumvi.com/" class="postlink" target="_blank">
<img src="http://i16.servimg.com/u/f16/17/96/22/30/banner10.gif" width="140" height="60" border="0"></a>

<a href="http://www.hotrofm.com/" class="postlink" target="_blank">
<img src="http://i16.servimg.com/u/f16/17/96/22/30/1211.gif" width="140" height="60" border="0"></a>

<a href="http://www.chothai247.forumvi.com/" class="postlink" target="_blank">
<img src="http://ns1.upanh.com/b5.s32.d2/1d9313a69aa47f26e5903f6c82fbde21_51161331.a11.png" width="140" height="60" border="0"></a>

<a href="http://tnhketnoi.com/" class="postlink" target="_blank">
<img src="http://i16.servimg.com/u/f16/18/04/36/30/57627411.jpg" width="140" height="60" border="0"></a>

</marquee>

</td></tr></tbody></table></div> <br></td></tr></tbody>
</div>          
    <!-- BEGIN switch_legend -->

    <!-- END switch_legend -->

    {AUTO_DST}

    <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
    <div id="fb-root"></div>
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    FB.init({
      appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
        status: true,
        cookie: true,
        xfbml: true,
      oauth: true
    });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_fb_index_login -->

                                                  <script>
jQuery(document).ready(function(){
  jQuery.get('/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars', function(data) {
      link = jQuery('.frm dl dd img', data).attr('src');
      if(link){
  jQuery('#avatar').html('<center><span class="useravatar"><img src="'+link+'" alt=""></span></center>');
      }else{
        jQuery('#avatar').html('');
      }
  });
});
</script>


Ko thanks ta giết, ko comment ta giết, comment lãm nhãm ta cũng giết... [You must be registered and logged in to see this image.]
https://diendan.forumotion.org
Thích 0Báo xấu 0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

Trả lời nhanh
SHeldonCopen
SHeldonCopen
SHeldonCopen

—»(¯`[Members ´¯)™

fdsfsfsd fdsf sd fdsf dsfsd
Trả lời nhanh
kukha199
kukha199
kukha199

—»(¯`[Members ´¯)™

xem
Trả lời nhanh
thuong10c8
thuong10c8
thuong10c8

—»(¯`[Members ´¯)™

xem cái nào
Trả lời nhanh
nankjep
nankjep
nankjep

—»(¯`[Members ´¯)™

het roi a
Trả lời nhanh
nankjep
nankjep
nankjep

—»(¯`[Members ´¯)™

dep
Trả lời nhanh
kenhgame8
kenhgame8
kenhgame8

—»(¯`[Members ´¯)™

xemmmmmmmmmmm
Trả lời nhanh
quanlylacbt
quanlylacbt
quanlylacbt

—»(¯`[Members ´¯)™

xem
Trả lời nhanh
Sponsored content

Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ